Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

29kwi2008

100% ABSOLUTORIUM

29 kwietnia odbyła się sesja Rady Gminy. Jednym z punktów było głosowanie wniosku nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Ewie Jurkowskiej-Kawałko.
O godzinie 13.oo 29 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kulltury zebrali się radni i sołtysi na kolejnej sesji.

W trakkcie sesji Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Mirosław Hołubowicz przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2007 roku.

Następnie przystąpiono do obrad i głosowania uchwał, z których najważniejszą było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójt Gminy za rok 2007.

Skarbnik Gminy Bożena Wołyniec przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy St. Juchy za 2007r., następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Hanusko odczytała wniosek o udzielenie absolutorium.

Po tej skomplikowanej procedurze Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pahl poddał głosek pod głosowanie i 100% obecnych radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, kwitując w ten sposób pozytywnie starania Wójt Gminy.

Podjęto też kilka uchwał, w tym o przyjęciu do prowadzenia w latach 2008-2018 zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Stare Juchy oraz zmiany w budżecie.

Jednym z założeń zmian było wprowadzenie do budżetu kwot, które umożliwią sporządzenie projektów wodociągów do miejscowości: Czerwonka, Bałamutowo, Królowa Wola, Laśmiady i Sikory Juskie.

Ponadto wprowadzono korektę założeń do wprowadzenia inwestycji polegającej na budowie trasy turystycznej i wieży widokowej. Niestety, mimo sporządzenia przez gminę projektu i pełnej gotowości do złożenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury, konkurs został zawieszony przez Zarząd Województwa.

Autor: Jarosław Franczuk