AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE EŁCKIM W LATACH 2016-2017

25lis2016

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 70 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 
(w tym długotrwale bezrobotnych, os. z niepełnosprawością, os. pow. 50 roku życia, os. niskokwalifikowane) zamieszkujących powiat ełcki w wieku 29 lat i powyżej, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez minimum 30 uczestników/czek projektu. Wskaźnik ten zamierza się uzyskać w wyniku pracy pośredników pracy 20 os. oraz założeniu, że organizatorzy stażów zobowiążą się do zatrudnienia po stażach co najmniej 10 uczestników/czek.

Dodatkowe cele to nabycie nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy. Podstawowe zadanie to pośrednictwo pracy, opracowanie IPD dla każdego uczestnika/czki poradnictwo zawodowe i psychologiczne, organizacja szkoleń i staży. Wsparcie zostanie dobranew sposób indywidualny, kompleksowy i adekwatny do sytuacji i potrzeb uczestników/czek. Projekt zakłada opracowanie IPD dla każdego uczestnika oraz co najmniej 3 instrumenty wsparcia w tym poradnictwo zawodowe obejmujące IPD i pośrednictwo pracy. Dodatkowo w projekcie zaplanowano udział co najmniej 20% osób nieaktywnych zawodowo.


Termin realizacji: 01.11.2016-31.12.2017

Więcej informacji oraz druki zgłoszenia na stronie: http://powiat.elk.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/104133/bezrobotni_poszukiwani_ 


 

Autor: Jarosław Franczuk
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53