Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

25lip2014

ATRAKACYJNE DZIAŁKI GMINNE NA SPRZEDAŻ!

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza przetargi ustne nieograniczone

-  II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Liski, stanowiącej własność Gminy Stare Juchy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 87/8  o pow. 0,1601 ha, KW OL1E/00013003/8  

Dla powyższego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą nr XXXIV/180/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Liski (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 67 poz. 1093 z dnia 21 maja 2009r.). Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z ewentualnymi usługami nieuciążliwymi dla środowiska.

 

Cena wywoławcza wynosi 37 300,00 zł

Wadium 3 700,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05.09.2014 r. o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 01.09.2014r. w podanej wyżej wysokości na poniższe konto Urzędu Gminy. 

 

 

-  II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stare Juchy, stanowiącej własność Gminy Stare Juchy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 574/2  o pow. 0,0800 ha, KW OL1E/00012294/7

Teren na którym znajduje się zbywany grunt nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza wynosi 26 850,00 zł

Wadium 2 700,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 05.09.2014 r. o godz. 1200

w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 01.09.2014r. w podanej wyżej wysokości na poniższe konto Urzędu Gminy. 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium (w gotówce) w wyżej podanych terminach i  wysokościach na konkretną nieruchomość na konto Urzędu Gminy:  Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002  B.S Ełk Odział Stare Juchy. W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Powyższe nieruchomości nie zostały zbyte  w przetarg ustnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 30.05.2014r.

Do  kwoty wylicytowanej działeki położonej w obrębie Liski zostanie doliczony podatek 23% VAT. Pozostała nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT.

O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku nabycia działki nr 87/8 położonej w obrębie Liski prócz niżej wymienionych kosztów nabywca pokrywa koszty podziału.

Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, operatu szacunkowego nieruchomości, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego gruntów.

Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

            Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów . Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy  tel. (087) 619 90 53 wew. 26

 

                                                                                                          Wójt Gminy Stare Juchy

                                                                                                     /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko