Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

11paz2011

ATRAKCYJNE DZIAŁKI POD DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ, AGROTURYSTYCZNĄ W GMINIE STARE JUCHY

Gmina Stare JUchy przeznaczyła do sprzedaży atrakcyjne działki w Liskach i w Starych Juchach
Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w atrakcyjnym mazurskim krajobrazie:

1. Działka nr 84/2 przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części na cele związane z funkcją turystyczną lub agroturystyczną, a w części przeznaczona na cele obsługi komunikacji drogowej i ruchu turystycznego, położona:

obręb Liski KW OL1E/00013003/8 działka nr:
- 84/2 o pow. 1,3400 ha, cena wywoławcza - 212 660,00 zł, wadium - 21 000,00 zł

przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2011 r. o godz. 11oo
w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

2. Do działki nr 155 wydano decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę budynkiem mieszkalnym z usługami agroturystycznymi oraz budynkiem gospodarczo-garażowym … Działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona:

obręb Stare Juchy KW OL1E/00012294/7 działka nr:
- 155 o pow. 1,5978 ha, cena wywoławcza - 358 100,00 zł, wadium - 36 000,00 zł

przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2011 r. o godz. 13oo w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 05.12.2011r. w podanych wyżej wysokościach na konkretną działkę na konto Urzędu Gminy:
Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002 B.S Ełk Odział Stare Juchy. W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium winno być wniesione w PLN.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, koszty sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości, wypisu z wyrysem z ewidencji gruntów oraz odpisu z KW za w/w działkę.
Do wszystkich kwot wylicytowanych w/w działek zostanie doliczony podatek - 23% VAT. Powyższe działki są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy tel.(087)619-90-53 wew. 26
Wójt Gminy Stare Juchy
/-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Jarosław Franczuk