Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

12maj2011

ATRAKCYJNE DZIAŁKI W GRABNIKU, LISKACH, ORZECHOWIE I STARYCH JUCHACH

I. Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w GRABNIKU.

Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone w miejscowości Grabnik, gmina Stare Juchy KW OL1E/00012914/0

- dz. nr 53/2 o pow. 0,0200 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 44,1 m2,
- dz. nr 54/2 o pow. 0,0300 ha zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalnej o pow. użytkowej 75,6 m2
cena wywoławcza wyżej wymienionych nieruchomości - 50 700,00 zł,
wadium - 5 100,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2011 r. o godz. 14oo w Urzędzie Gminy Stare Juchy, pokój nr 4

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 13.06.2011r. w podanych wyżej wysokościach na konkretną działkę na konto Urzędu Gminy:
Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002 B.S Ełk Odział Stare Juchy.
W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, opracowania operatu szacunkowego nieruchomości, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego gruntów oraz odpisu z KW.
Powyższe działki są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy tel. (087) 619 90 53 wew. 26

II. Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w ORZECHOWIE i STARYCH JUCHACH:

Działki nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

obręb Orzechowo KW OL1E/00013011/7 działka nr:
- 96/2 o pow. 0,0824 ha, cena wywoławcza - 14 500,00 zł, wadium - 1 600,00 zł
- 96/3 o pow. 0,0792 ha, cena wywoławcza - 13 900,00 zł, wadium - 1 400,00 zł
- 96/4 o pow. 0,0938 ha, cena wywoławcza - 16 500,00 zł, wadium - 1 700,00 zł
- 96/9 o pow. 0,0783 ha, cena wywoławcza - 13 800,00 zł, wadium - 1 400,00 zł
- 96/10 o pow. 0,0889 ha, cena wywoławcza - 15 600,00 zł, wadium - 1 600,00 zł
- 96/11 o pow. 0,0950 ha, cena wywoławcza - 16 700,00 zł, wadium - 1 800,00 zł

przetarg na działki położone w obrębie Orzechowo odbędzie się w dniu 17.06.2011 r. o godz. 11oo w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

obręb Stare Juchy KW OL1E/00012294/7 działka nr:
- 571/2 o pow. 0,0643 ha, cena wywoławcza - 20 700,00 zł, wadium - 2 100,00 zł

przetarg na działkę położoną w obrębie Stare Juchy odbędzie się w dniu 17.06.2011 r. o godz. 13oo w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 13.06.2011r. w podanych wyżej wysokościach na konkretną działkę na konto Urzędu Gminy:
Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002 B.S Ełk Odział Stare Juchy.
W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto.
Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, opracowania operatu szacunkowego nieruchomości, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego gruntów oraz odpisu z KW.
Do wszystkich kwot wylicytowanych w/w działek zostanie doliczony podatek - 23% VAT Powyższe działki są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy tel. (087) 619 90 53 wew. 26

III. Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w LISKACH:

Działka przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położona:

obręb Liski KW OL1E/00013003/8, OL1E/00062033/5 działka nr:

- 510/13 o pow. 0,1408 ha wraz z udziałem 1408/7883 w drodze nr 510/16 o pow. 0,0699 ha
cena wywoławcza - 30 780,00 zł, wadium - 3 100,00 zł

Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z ewentualnymi usługami nieuciążliwymi dla środowiska, położone:

obręb Liski KW OL1E/00013003/8 działka nr:
- 87/4 o pow. 0,1765 ha, cena wywoławcza - 35 440,00 zł, wadium - 3 500,00 zł
- 87/5 o pow. 0,1634 ha, cena wywoławcza - 32 810,00 zł, wadium - 3 300,00 zł
- 87/6 o pow. 0,1624 ha, cena wywoławcza - 32 610,00 zł, wadium - 3 300,00 zł
- 87/7 o pow. 0,1613 ha, cena wywoławcza - 32 390,00 zł, wadium - 3 200,00 zł
- 87/8 o pow. 0,1601 ha, cena wywoławcza - 32 150,00 zł, wadium - 3 200,00 zł
- 87/9 o pow. 0,0914 ha, cena wywoławcza - 16 520,00 zł, wadium - 1 700,00 zł

przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2011 r. o godz. 11oo w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 06.06.2011r. w podanych wyżej wysokościach na konkretną działkę na konto Urzędu Gminy:
Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002 B.S Ełk Odział Stare Juchy.
W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, operatu szacunkowego nieruchomości, podziału geodezyjnego, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego gruntów oraz odpisu z KW.
Do wszystkich kwot wylicytowanych w/w działek zostanie doliczony podatek - 23% VAT Powyższe działki są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy tel. (087) 619 90 53 wew. 26

Wójt Gminy Stare Juchy
/-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Jarosław Franczuk