Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

28kwi2009

DO 3150 ZŁ DLA STUDENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH OKREŚLONE WARUNKI

Studentko/Studencie pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na stypendia studenckie za rok akademicki 2008/2009
Stypendium przysługiwać będzie studentom, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:
a) studiują na uczelniach publicznych i niepublicznych (rok akademicki 2008/2009).
b) posiadają stałe zameldowanie (w przypadku braku możliwości zameldowania stałego zameldowanie czasowe) na obszarach zmarginalizowanych w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Za obszary zmarginalizowane uznaje się obszary wiejskie (tereny poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary podlegające restrukturyzacji, zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone w Lokalnym Programem Rewitalizacji.
c) pochodzą z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo, nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7, ust.8a - 9 oraz ust.11 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późń. zm. (tj. nie wyższym niż 504 zł lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wnioski będzie można składać do sekretariatu Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. E. Plater 1 w Olsztynie).

Nabór wniosków odbędzie się na początku maja br. (w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków).

Do wniosku należy przede wszystkim dołączyć:
a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (2007 rok),
b) zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
c) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o zameldowaniu,
d) zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu studiów w danym roku akademickim,
e) szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów, określa zał. nr 1 do regulaminu stypendialnego w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy (od dn. 28.04.2009 r. regulamin będzie dostępny na stronie www.efs.warmia.mazury.pl w zakładce STYPENDIA STUDENCKIE).

Autor: Ewa Próchnicka