Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

12cze2015

DZIAŁKA W LISKACH NA SPRZEDAŻ

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Liski, stanowiącej własność Gminy Stare Juchy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 87/8  o pow. 0,1601 ha, KW OL1E/00013003/8  

Dla powyższego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą nr XXXIV/180/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Liski (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 67 poz. 1093 z dnia 21 maja 2009r.). Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z ewentualnymi usługami nieuciążliwymi dla środowiska.

Cena wywoławcza wynosi 27 380,00 zł

Wadium 2 700,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2015 r. o godz. 10.oo w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 27.07.2015r. w podanej wyżej wysokości na poniższe konto Urzędu Gminy. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyżej podanym terminie i wysokości na konkretną nieruchomość na konto Gminy:  Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002  B.S Ełk/O Stare Juchy. W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20.04.2015r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.

Do  wylicytowanej ceny sprzedaży działeki położonej w obrębie Liski zostanie doliczony podatek 23% VAT.

O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, operatu szacunkowego nieruchomości, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego gruntów.

Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.

            Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy  tel. 87 619 90 53 wew. 26.

Wójt Gminy Stare Juchy

/-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Jarosław Franczuk
Pliki do pobrania
Ogłoszenie 12.06.15r. LISKI.doc