Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

20sty2014

DZIAŁKA W SZCZECINOWIE Z LINIĄ BRZEGOWĄ DO JEZIORA SZÓSTAK

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Szczecinowo, stanowiącej własność Gminy Stare Juchy,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 133/27 o pow. 0,0587 ha wraz z drogą stanowiącą działkę nr 133/26 o pow. 0,0077 ha KW OL1E/00012979/3.
Teren na którym znajduje się zbywany grunt nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza wynosi 33 030,00 zł 
Wadium 3 300,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2013 r. o godz. 11oo w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4
 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 24.02.2014r. w podanej wyżej wysokości na konkretną działkę na konto Urzędu Gminy:  
Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002  B.S Ełk Odział Stare Juchy. W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Nabywca nieruchomości ustanowi na przedmiotowych działkach na rzecz Gminy Stare Juchy nieodpłatną służebność gruntową, która sprowadza się do nieograniczonego, bezpłatnego i wyłącznego korzystania przez Gminę z urzadzenia wodociągowego, położonego w przedmiotowych działkach oraz prawie dostępu do niego w pasie przebiegu urządzenia wodociągowego w celu jego prawidłowej eksploatacji oraz przeprowadzania remontów, modernizacji i usuwania awarii. 
O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, operatu szacunkowego nieruchomości, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego gruntów.
Powyższe działki są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich. 
          Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy  tel. (087) 619 90 53 wew. 26
 
Wójt Gminy Stare Juchy
/-/ Ewa Jurkowska-Kawałko