Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

25wrz2015

DZIAŁKA ZABUDOWANA W GORŁÓWKU!

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 4 budynkami gospodarczymi siedliska rolnego, położonej w obrębie Gorłówko, stanowiącej własność Gminy Stare Juchy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29/3  o pow. 0,1098 ha, KW OL1E/00012982/7.  Powierzchnia zabudowy budynków wynosi 368 m2 Teren na którym znajduje się zbywany grunt nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz do działki nie zostala wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza wynosi 50 830,00 zł

Wadium 5 100,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 02.10.2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 28.09.2015r. w podanej wyżej wysokości na poniższe konto Gminy. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w wyżej określonym terminie i wysokości z podaniem numeru działki i obrębu położenia nieruchomości na konto Gminy:  Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002  B.S Ełk Odział Stare Juchy. W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 10.08.2015r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Na działce w cześci południowo-zachodniej znajduje się słup energetyczny Działka uzbrojona jest w instalację w działce sąsiedniej: energetyczną i wodociągową oraz  telefoniczną w działce. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ponadto informuje się, że dział III KW OL1E/00012982/7 jest wolny od wpisów. Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, operatu szacunkowego nieruchomości, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego gruntów.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy  tel. (087) 619 90 53 wew. 26.

                          Wójt Gminy Stare Juchy

                       /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Jarosław Franczuk