Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

18lip2012

DZIAŁKI W LISKACH KOŁO STARYCH JUCH

Gmina oferuje atrakcyjne i niedrogie działki z uzbrojeniem
Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w atrakcyjnym mazurskim krajobrazie

Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą nr XXXIV/180/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Liski (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 67 poz. 1093 z dnia 21 maja 2009r.)

Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położona:

obręb Liski KW OL1E/00013003/8, OL1E/00062033/5 działka nr:

- 510/13 o pow. 0,1408 ha wraz z udziałem 1408/7883 w drodze nr 510/16 o pow. 0,0699 ha
cena wywoławcza - 30 766,00 zł, wadium - 3 100,00 zł

Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z ewentualnymi usługami nieuciążliwymi dla środowiska, położone:

obręb Liski KW OL1E/00013003/8 działka nr:
- 87/4 o pow. 0,1765 ha, cena wywoławcza - 35 420,00 zł, wadium - 3 500,00 zł
- 87/7 o pow. 0,1613 ha, cena wywoławcza - 32 370,00 zł, wadium - 3 200,00 zł
- 87/8 o pow. 0,1601 ha, cena wywoławcza - 32 130,00 zł, wadium - 3 200,00 zł
- 87/9 o pow. 0,0914 ha, cena wywoławcza - 16 510,00 zł, wadium - 1 700,00 zł

przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2012 r. o godz. 11oo w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4


W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 20.08.2012r. w podanych wyżej wysokościach na konkretną działkę na konto Urzędu Gminy:
Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002 B.S Ełk Odział Stare Juchy.
W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, operatu szacunkowego nieruchomości, podziału geodezyjnego, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego gruntów.
Do wszystkich kwot wylicytowanych w/w działek zostanie doliczony podatek - 23% VAT Powyższe działki są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy tel. (087) 619 90 53 wew. 26