Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

7lis2009

EKOLOGICZNE INWESTYCJE GMINY STARE JUCHY W KWARTALNIKU GLOBEnergia

W profesjonalnym kwartalniku GLOBEnergia, w numerze 4/2009 ukazał się artykuł o inwestycjach ekologicznych w naszej gminie. Poniżej treść artykułu.
Gmina Stare Juchy jest niewielką gmina wiejską o niewątpliwych walorach krajobrazowo-przyrodniczych. Ok. 14% powierzchni Gminy zajmują jeziora Pojezierza Ełckiego, kolejne 20 % to lasy. W gminie rozwija się turystyka. Znajdują się tu liczne domki letniskowe, bogata jest oferta gospodarstw agroturystycznych oraz ośrodków wypoczynkowych.

W Starych Juchach istnieje szereg budynków niegdyś należących i administrowanych przez Zespół Szkół Samorządowych. Należy do niech: budynek szkoły, biblioteki, świetlicy ze stołówką, przedszkole z ośmioma mieszkaniami oraz dom nauczyciela z czterema mieszkaniami. Budynki były zasilane z dwóch kotłowni węglowych: pierwsza w przedszkolu, druga ogrzewała pozostałe budynki. Łączna moc pieców wynosiła ok. 0,8 MW. Do obsługi pieców zatrudniano trzech palaczy w sezonie grzewczym. Było to jedno z dwóch największych źródeł niskiej emisji w miejscowości.

Jednocześnie zespół szkół nie posiadał sali gimnastycznej. Jej budowę uznano za jeden z priorytetów inwestycyjnych Rady Gminy. Ze względu na stan technologicznego zużycia istniejących pieców nie było możliwe wykorzystanie ich do ogrzania kolejnego obiektu, a nie miało też sensu budowanie kolejnej kotłowni węglowej, tylko dla hali. Jedynym rozwiązaniem było zbilansowanie zapotrzebowania na ciepło oraz dokonanie zabiegów termomodernizacyjnych i podjęcie działań mających na celu ochronę powietrza.

Rada Gminy podjęła uchwałę pn. “Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego - wymiana źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8,9,11 oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach”.

W czasie realizowania inwestycji docieplono budynek szkoły i domu nauczyciela, przyłączono budynek przedszkola, w którym zlikwidowano kotłownię na węgiel. Położono nowe sieci ciepłownicze. Nowa kotłownia o mocy 460 kW jest w pełni zautomatyzowana, opalana zrębkami i peletem. Po zasypaniu do bunkra ruchoma podłoga podaje paliwo podajnikiem ślimakowym do zasobników i stąd do pieców. Piece samoczynnie się odpopielają i czyszczą.

Zastosowano dwa nowatorskie kotły o mocy 230 kW każdy, charakteryzujące się następującymi cechami:

· zgodność z normą EN 303-5 w najwyższej klasie 3,

· ceramika wysokoglinowa w komorze paleniskowej,

· zbiornik pośredni paliwa wraz z wygarniaczem resorowym i czujnikiem poziomu paliwa,

· system automatycznego odpopielania oparty na podwójnych wygarniaczach,

· system automatycznego czyszczenia rur płomienicowych - utrzymujący stałą wysoką sprawność wymiennika;

· niska emisja spalin.

Spalanie w tych urządzeniach odbywa się automatycznie w sposób ciągły, a kocioł pracuje w dwóch cyklach: I-cykl pracy, II - cykl podtrzymania.

Sterownik i jego oprogramowanie powinny precyzyjnie wyregulować proces spalania w zależności od zastosowanego paliwa (trociny, zrębka, brykiety itp.) kontrolując dawki paliwa i ilość niezbędnego powietrza.
Za precyzyjne spalanie w kotłach odpowiada rozbudowany układ automatyki, który steruje pracą układu podawczego oraz wentylatora nadmuchowego.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.272.920 zł z tego wkład własny Gminy 139.749,-, dotacja EkoFundusz 630.138, pożyczka WFOŚiGW 502.433.

Stworzono rezerwę ciepła na dołączenie przyszłej hali widowiskowo-sportowej.

Kotłownia lokalna opalana zrębkami drewnianymi służy następującym celom:

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz ograniczenie kosztów ogrzewania budynków

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń istniejących kotłowni węglowych pracujących dla potrzeb ogrzewanych budynków

- zagospodarowanie odpadów drewnianych z lokalnych zakładów przetwórstwa drewna oraz Lasów Państwowych

Zmiana emisji przy zastosowaniu drewna w miejsce węgla kamiennego dla analizowanego obiektu przedstawia się następująco:

L.p.

Rodzaj zanieczyszczeń

Jedn.

Wielkość dotychczas. dla węgla

Wielkość planowana

Zmiana bezwzgl.

Zmiana względna

1.

Dwutlenek siarki - SO2

t/rok

3,87

0,11

3,76

97%

2.

Tlenki azotu - NOx

t/rok

1,34

0,68

0,65

49%

3.

Tlenek węgla CO

t/rok

8,79

1,56

7,23

82%

4.

Dwutlenek węgla - CO2

t/rok

594,7

0,0

594,66

100%

5.

Pyły

t/rok

4,33

0,10

4,23

98%

Po pierwszym sezonie należy uznać, że założone cele, zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne zostały zrealizowane.

W ciągu ostatniego sezonu zużyto 115 ton peletu i zrębek za kwotę 77.165 zł .W przeciętnym sezonie poprzednio spalano 110t węgla za 74.750 zł. Koszty opału są zbliżone, ale nie uwzględniają konieczności zatrudnienia 3 palaczy, czyli kosztu w wysokości ok. 31.500 zł. Obecna kotłownia jest obsługiwana i dozorowana jedynie przez szkolnego konserwatora.

Mając doświadczenie w przygotowaniu inwestycji wójt gminy Ewa Jurkowska-Kawałko zwróciła się do istniejącej w Starych Juchach Spółdzielni Mieszkaniowej z propozycją wykonania podobnej inwestycji w sześciu budynkach mieszkalnych zamieszkanych przez 108 rodzin. Dotychczas budynki zasilane były z własnej kotłowni wyposażonej w 3 kotły stalowe wodne z końca lat 80. o mocy 0,96MW i sprawności 55%. Rocznie zużywano 343,7 t węgla. Stan kotłów był bardzo zły, ulegały one ciągłym awariom i ich wymiana była najpilniejszą potrzebą spółdzielni.

Złożono wniosek do Fundacji Ekofundusz i Spółdzielnia otrzymała wsparcie w wysokości 948.780 zł, co stanowi 48,51% kosztów. Środki własne w wysokości 226.416 zł pokryją 11,58%, pozostałe środki w wysokości 780.595 zł (39,91%) pochodzą z kredytu termomodernizacyjnego z BOŚ S.A., który został poręczony przez Radę Gminy Stare Juchy.

Projekt polega na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów i stropów nad piwnicą, budowie nowych ciepłociągów z węzłami cieplnymi wyposażonymi w automatykę. Zostaną wymienione okna i drzwi wejściowe, a w mieszkaniach zamontowane zostaną termozawory. Kotłownia zostanie wyposażona w dwa piece opalane biomasą o łącznej mocy 460 kW. Paliwo będzie magazynowane w bunkrze zasypowym wyposażonym w ruchomą podłogę i poprzez zbiorniki pośrednie w pełni automatycznie dostarczane do kotłów.

Obecnie ocieplono już cztery z sześciu bloków, a wykonawca rozpoczął montaż urządzeń w kotłowni.

Autor: Jarosław Franczuk