Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

20cze2013

FUNDUSZE SOŁECKIE – CIĄGLE SIĘ UCZYMY…

We wtorek 18.06.2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starych Juchach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące funduszu sołeckiego. Wzięły w nim udział osoby, które chcą działać na rzecz swoich społeczności lokalnych. Gościem spotkania był Pan Karol Mojkowski przedstawiciel Fundacji im. S. Batorego i koordynator zadania w akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. Pan Karol bada temat wykorzystania funduszy sołeckich na terenie całego kraju i dzięki temu mógł podzielić się z uczestnikami spotkania w Starych Juchach doświadczeniami innych gmin.

Pan Karol przypomniał mechanizm składania wniosków i realizacji funduszu sołeckiego w gminach. Podkreślał, że fundusz sołecki może być wydatkowany na zadania z katalogu zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz jednocześnie na zadania poprawiające jakość życia mieszkańców. Wskazywał na ważne terminy dla sołectw, czyli marzec będący okresem podejmowania uchwał przez rady gmin o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie na kolejny rok, lipiec będący miesiącem przesyłania informacji do sołtysów o wysokości funduszu sołeckiego w kolejnym roku i wrzesień, w którym sołectwa składają wnioski do wójtów na planowane zadania. Wskazywał na konieczność stosowania zapisów statutów sołectw zarówno w zakresie zwoływania zebrań wiejskich, jak i procedur podejmowania uchwał przez sołectwa, tak aby nie można było podważyć ważności podejmowanych uchwał. Przedstawił też wyniki badań, z których wynika, że fundusze sołeckie wykorzystywane są coraz chętniej i coraz efektywniej, również na terenie naszego województwa.  
Na spotkaniu szeroko dyskutowany był temat szczegółowości szacowania kosztów zadań ujętych we wnioskach. Konkluzją tej dyskusji było stwierdzenie, że najważniejsze jest, aby we wnioskach szczegółowo opisać planowane zadania, bez względu na to, czy są to zakupy, usługi, czy roboty budowlane. Tylko wtedy gminy, jako podmioty realizujące zadania z funduszy sołeckich, będą mogły jak najlepiej wywiązać się z realizacji przyjętych uchwałami sołectw zadań. Trzeba pamiętać, że to gminy realizują fundusze sołeckie, mają na to cały rok i muszą stosować regulaminy i przepisy prawa dotyczące wydatkowania środków publicznych, bo przecież środki przeznaczone na fundusz sołecki pochodzą z naszych opłat i podatków. Aby jak najlepiej wywiązać się z realizacji zadań, gminom nie potrzeba formularzy ofertowych od potencjalnych wykonawców, ale rzetelnie opisane zadania oraz w miarę możliwości precyzyjne określenie koszty ich realizacji. Ważne to jest dlatego, że nie ma możliwości dopisywania zadań do wniosków sołectw, raz przyjęte uchwałami na zebraniach wiejskich, są niezmienne. Nie ma też dużych możliwości w przesuwaniu kosztów między planowanymi zdaniami. Należy również pamiętać, że wójtowie mogą wnioski odrzucać zarówno ze względu na błędy formalne, jak i ze względu na zły szacunek kosztów przedstawiony we wnioskach. Warto też dowiadywać się o plany inwestycyjne gmin na kolejne lata. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których dublowane są pomysły i plany sołectw i gmin.
Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie i prosimy o podzielenie się zasłyszanymi informacjami z pozostałymi mieszkańcami gminy.
Autor: Agnieszka Łempicka