Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

16lut2010

GMINA STARE JUCHY WŚRÓD GMIN UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIAŁ W PO RYBY 2007-2013

*Osiem gmin z powiatów ełckiego i oleckiego ubiega się o ponad 20 mnl zł z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Jednym z ostatnich programów unijnych, który w części oczekuje na wdrożenie jest Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Program został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:

· racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,

· podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb,

· poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Program w swojej strukturze jest bardzo podobny do Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013, tzn. składa się z 5 osi priorytetowych.

Pierwsze trzy są skierowane tylko do osób prowadzących połów ryb, hodowlę i przetwórstwo. Z osi czwartej mogą korzystać tylko obszary na których działa grupa rybacka i została stworzona lokalna strategia rozwoju obszaru rybackiego.

Już na początku 2009 roku, na zaproszenie Wójt Ewy Jurkowskiej-Kawałko doszło do spotkania przedstawicieli gmin powiatów oleckiego i ełckiego w Starych Juchach. Celem było zapoznanie się z założeniami programu i ewentualnym przygotowaniem obszaru do pozyskania środków, zgodnie z celami programu. Ze strony Gminy Stare Juchy projekt miał koordynować Sekretarz Jarosław Franczuk.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Pełnomocnikiem Marszałka ds. Programu Panią Anną Hornatkiewicz-Żbik odbyło się 24 kwietnia 2009 roku w Urzędzie Miasta Ełk. W trakcie spotkania zaprezentowano stan prac nad wdrożeniem programu. W spotkaniu poza przedstawicielami gmin wzięli udział hodowcy i producenci rybaccy, którzy zainteresowali się projektem.

W okresie od sierpnia do października 2009 roku odbyło się szkolenie w ramach projektu szkoleniowego dla potencjalnych beneficjentów Osi 4 PO “RYBY”, którego organizatorem było Ministerstwo Rolnictwa, a wykonawcą Stowarzyszenie Agrolinia. Cykl polegał na przeprowadzeniu czterech warsztatów: jedno- i dwudniowych.

Ostatecznie kurs ukończyło ponad dwadzieścia osób, uzyskując specjalny certyfikat. Posiadanie tego certyfikatu jest równoznaczne z udowodnieniem umiejętności, które będą wymagane dla członków tzw. komitetu - ciała, którego zadaniem będzie określanie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru Rybackiego.

W drugiej połowie roku osiem samorządów to jest: Miasto Ełk oraz gminy Stare Juchy, Kalinowo, Prostki, Ełk, Wieliczki, Świętajno i Kowale Oleckie podjęły uchwały rad o przystąpieniu do tworzącego się Stowarzyszenia. Program zakłada, że może być wdrażany na obszarze nie większym niż 100 tysięcy mieszkańców i posiadającym wskaźnik rybackości 50 osób.

W listopadzie 2009 roku odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Ełckie”. Członkami założycielami zostało 39 osób. Zebranie założycielskie prowadził Jarosław Franczuk. Zebrani wybrali władze i przyjęli Statut Grupy Rybackiej.

Prezesem Stowarzyszenia został Pan Marek Chojnowski - Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Ełk, Skarbnikiem Pan Marek Awruk a Sekretarzem Pani Marta Klekotko.

Przystąpiono do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego. Wymagało to kolejnych spotkań z osobami zainteresowanymi, które dokonały inwentaryzacji zasobów obszaru, analizy SWOT i określiły cele dla poszczególnych działań w osi czwartej.

W międzyczasie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs na wybór Lokalnej Grupy Rybackiej dla obszaru, na którym ma być realizowana Strategia Rozwoju. Ustalono termin składania wniosków na dzień 28 lutego 2010 roku.

Odbyło się szereg spotkań Zarządu i przedstawicieli gmin, których celem było określenie wskaźnika rybackości obszaru. Po dużych bólach, ze względu na niesolidność niektórych przedstawicieli, oraz zmieniających się przepisów osiągnęliśmy założony wskaźnik rybackości. Jeśli udałoby się podpisać umowę, to na nasz obszar można byłoby “przywieźć” ponad 23 miliony złotych na inwestycje zapisane w strategii i zgodne z Osią 4. programu.

Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
Realizacja tej osi przyczynić się ma do aktywizacji społeczności na obszarach zależnych od rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych terenów oraz poprawę jakości życia lokalnych społeczności związanych z rybactwem.
W ramach przygotowanych przez te społeczności lokalnych strategii możliwe będzie realizowanie szeregu inwestycji i inicjatyw, m.in. w zakresie dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz inwestycje na rzecz drobnej infrastruktury rybackiej.

Autor: Jarosław Franczuk