Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

9wrz2013

GMINA SZUKA LOKALU

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wynajem lokalu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Starych Juchach

1.      Zamawiający Urząd Gminy Stare Juchy, reprezentowany przez Wójta Gminy Stare Juchy-Ewę Jurkowską-Kawałko składa zapytanie ofertowe w przedmiocie: „wynajem lokalu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach”.

2. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 16 września 2013 r. do godz. 14.00 w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „oferta wynajmu pomieszczeń” w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Juchy, ul. Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy w godzinach pracy. Ofertę można przesłać pocztą na adres wskazany powyżej, ale musi dotrzeć przed w/wym. terminem.

3. Określenie przedmiotu zapytania:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu lokalu biurowego dla GOPS w Starych Juchach, który będzie wykorzystywany na potrzeby działalności statutowej.

3.2. Termin wykonania zamówienia:  15 październik 2013 na czas nieokreślony

3.3. Lokal biurowy, o którym mowa powyżej, znajdować się musi w Starych Juchach.

·        Położenie lokalu – blisko centrum, preferowany parter

·        Min. 4 pomieszczenia nadające się na pomieszczenia biurowe ogrzewane wraz z odpowiednim oświetleniem, zapleczem socjalnym, toaletą i ciepłą wodą użytkową

·        Powierzchnia użytkowa lokalu, będącego przedmiotem niniejszego zapytania, powinna liczyć 80-100 metrów kwadratowych.

·        Wyodrębniony licznik  energii elektrycznej

·        Lokal musi posiadać możliwość podłączenia łącza teleinformatycznego (telefon, sieć internetowa).

4. Opis sposobu obliczania ceny

1. Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zawierać będzie miesięczną cenę brutto za wynajem lokalu, wg stałej stawki przez cały okres realizacji zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

5.  Procedura i kryteria oceny ofert

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

2. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego -  cena brutto 100 % .

6.  Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta powinna mieć formę pisemną oraz zawierać podpis (własnoręczny podpis) osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

3. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej, drogą pocztową lub osobiście do siedziby Zamawiającego.

 7. Pozostałe informacje

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Jarosław Franczuk tel.876199053