Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

11lut2014

III Jarmark twórców ludowych w Bartoszycach

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na III Jarmark Rękodzieła, który 
odbędzie się w Bartoszycach w dniach 7-8 czerwca 2014r., podczas 
Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce. Miejsce dla wystawców to Plac Konstytucji 3 Maja
Poniżej zamieszczamy regulamin Jarmarku, 
plakat oraz mapkę z miejscami przeznaczonymi na stoiska, które będą 
przydzielane wg. kolejności zgłoszeń,formularz zgłoszeniowy dostępny w Gminnym Ośrodku Kultury w Starych Juchach, W przypadku dużej ilości wystawców 
obszar Jarmarku może zostać rozszerzony o "Deptak" przy ulicy Kętrzyńskiej.
Serdecznie zapraszamy!
tel. 89 762 98 80
 
-- 
GCI Bartoszyce
 
Regulamin III Jarmarku Rękodzieła w Bartoszycach
2014 r.
I. Miejsce
1. Przestrzeń dla wystawców:
a. „Kwadrat” – Plac Konstytucji 3 Maja
b. W przypadku dużej liczby wystawców obszar Jarmarku może zostać rozszerzony o „Deptak” na ulicy Kętrzyńskiej.
II. Organizator
1. Organizatorem Jarmarku jest:
Urząd Miasta Bartoszyce
Wydział Spraw Społecznych i Promocji
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
Tel. 89-762-98-03
Organizacją stoisk i przyjmowaniem zgłoszeń zajmuje się
Gminne Centrum Informacji
Tel. 89-762-98-80
III. Warunki uczestnictwa, ogólnie przepisy organizacyjne
1. Do udziału w Jarmarku Rękodzieła w Bartoszycach mogą zgłaszać się rzemieślnicy, rękodzielnicy, twórcy ludowi, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, świetlice, warsztaty terapii zajęciowej etc.) promujący własne wyroby.
2. Warunkiem zgłoszenia do udziału w Jarmarku Rękodzieła jest nadesłanie do 27 maja 2014 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (karty zgłoszenia) drogą pocztową lub elektroniczną na podany niżej adres:
Gminne Centrum Informacji
ul. Boh. Warszawy 96
11-200 Bartoszyce
lub: gci@bartoszyce.pl
3. Formularz dostępny jest na stronie jarmark.bartoszyce.pl, w Gminnym Centrum Informacji oraz u Organizatora.
4. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem i podporządkowaniem się Regulaminowi.
5. Uczestnik wystawia na stoisku artykuły, które zostały wymienione w formularzu zgłoszeniowym nadesłanym do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji i /lub, których
rodzaj zostały ustalone z organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji dotyczącej rodzaju, wyglądu oraz ilości wystawianych i sprzedawanych produktów.
6. Wystawca zgłaszając się do Jarmarku wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Urząd Miasta Bartoszyce z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Boh. Monte Cassino 1 dla celów organizacyjnych niniejszego Jarmarku oraz kolejnych edycji.
7. Dane osobowe zawarte w formularzu nie będą przekazywane i służą do celów związanych z działaniami organizacyjnymi Jarmarku Rękodzieła oraz wydarzeń zbliżonych charakterem do Jarmarku. W szczególności dane wykorzystane zostaną do utrzymania kontaktu z wystawcami i możliwości zaproszenia na kolejne wydarzenia.
8. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27 maja 2014 r. (decyduje data wpływu).
9. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Jarmarku. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.
10. Zakwalifikowany do Jarmarku Rękodzieła otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
11. Po dokonaniu zakwalifikowania, Organizator przydziela Uczestnikowi numerowane miejsce pod własny stragan.
12. Przydział stoisk przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega zmianie.
13. Organizator w czasie dni trwania Jarmarku nie zapewnia noclegów ani wyżywienia. Miejsca noclegowe oraz wyżywienie wystawcy rezerwują i opłacają we własnym zakresie.
14. Organizator nie przewiduje możliwości sprzedawania z samochodów lub pozostawiania samochodów na miejscu sprzedaży
IV. Organizacja stoisk i przepisy porządkowe
1. Uczestnik I Jarmarku Rękodzieła zobowiązany jest do:
 07 czerwca 2014 r.
stawienia się do godz. 9.00 i opuszczenie terenu Jarmarku do godz. 19.00
 08 czerwca 2014 r.
stawienie się do godz. 9.30 i opuszczenie terenu Jarmarku do godz. ok 16.00
2. Osoby nieposiadające identyfikatora bądź świadectwa uczestnictwa w Jarmarku będą usuwane przez służby porządkowe z terenu Jarmarku.
3. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/towaru nie zgodnego z charakterem Jarmarku.
4. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/towaru nie zgodnego z podanym w zgłoszeniu.
5. Miejsce pod stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Uczestnika Jarmarku.
6. Uczestnicy Jarmarku zorganizują swoje stoiska zgodnie z ustaloną lokalizacją, przestrzegając wyznaczonej dla tego stoiska przestrzeni wystawienniczej.
7. Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza wyznaczonym miejscem.
8. Użytkownicy stoisk gastronomicznych, z art. spożywczymi są zobowiązani uzgodnić oferowany asortyment w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Bartoszycach. Pracownicy zatrudnieni w punktach żywnościowych oraz na stoiskach ze sprzedażą muszą posiadać ważne książeczki zdrowia.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie wymaganych przepisów związanych z handlem art. spożywczymi przez użytkowników stoisk gastronomicznych.
10. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska.
11. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Wystawca.
12. Uczestnicy Jarmarku zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dot. oznaczenia placówki, wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży oraz prawidłowego użytkowania stoiska według regulaminu dołączonego do zgłoszenia uczestnictwa w jarmarku.
13. Uczestnik ubezpiecza artykuły handlowe na własny koszt i ryzyko.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po oraz w trakcie trwania Jarmarku.
15. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.
V. Przepisy końcowe
1. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.