Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

9mar2015

IV SESJA RADY GMINY STARE JUCHY

W czwartek, 5 marca br. w Bibliotece - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy (BCIiK) odbyła się czwarta sesja bieżącej kadencji. Na 15 radnych obecnych było 14. W komplecie uczestniczyli sołtysi.

Po raz pierwszy zrobiliśmy filmową relację z Sesji Rady Gminy Stare Juchy. Jeśli Panstwu spodoba się wykonanie oraz pomysł, to będziemy przygotowywać relacje z innych wydarzeń.

Zapraszam do wpisywania komentarzy o programie

Poniżej informacja ze szczegółowym przebiegiem obrad. Protokół z sesji jak zawsze będziecie mogli Państwo przeczytać po jego zatwierdzeniu na kolejnej sesji.

Obradom sesji przewodniczył Stanisław Piela, który zaproponował następujący porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie  Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r.

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym- ref. Wójt Gminy E. Jurkowska- Kawałko.

6. Sprawozdanie Dyrektora z pracy BCIiK i świetlic wiejskich w 2014 roku. – ref. Dyrektor  R. Nowacki.

C. Część uchwałodawcza:

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Stare Juchy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - ref. Wójt Gminy E. Jurkowska-Kawałko.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare Juchy do 2020 roku. – ref. Sekretarz Gminy J. Franczuk.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi – ref. Wójt Gminy E. Jurkowska-Kawałko.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – ref. Wójt Gminy E. Jurkowska-Kawałko.  

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla odprowadzania ścieków z przepompowni indywidualnej do urządzeń kanalizacyjnych od dnia 01.05.2015r. do dnia 30.04.2016r. – ref. Wójt Gminy E. Jurkowska-Kawałko.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla osadów ściekowych dowożonych z przydomowych oczyszczalni cieków od dnia 01.05.2015r. do 30.04.2016r. – ref. Wójt Gminy E. Jurkowska-Kawałko.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady gminy Stare Juchy na 2015r.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Stare Juchy.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Juchy na lata 2015-2024 - ref.  Skarbnik Gminy B. Wołyniec.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok - ref.  Skarbnik Gminy B. Wołyniec.

D. Statutowe elementy obrad:

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Wnioski i oświadczenia Radnych.

19. Sprawy różne. 

20. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy.

Sesja trwała ok. 1,5 godziny.

Autor: Jarosław Franczuk