Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

29kwi2010

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2010 roku Rada Gminy jednogłośnie głosowała za wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójt Ewie Jurkowskiej-Kawałko
W czwartek, 29 kwietnia odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy Stare Juchy. Zwyczajowo radni spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Porządek sesji obejmował szereg uchwał ważnych dla każdego mieszkańca. Warto zapoznać się z dwiema uchwałami:

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Juchy.

Uchwały wejdą w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwsza z uchwał określa obowiązki i uprawnienia dostawcy wody (czyli gminy Stare Juchy) oraz odbiorcy. Uchwała ta m.in. dopuszcza kontrolę, czy pobór wody następuje na podstawie umowy oraz czy nie następuje pobór pozalicznikowy Jeśli tak nie jest można na pobierającego wodę nałożyć karę w wysokości 5 tysięcy złotych.

Druga określa nakłada na gminę szereg nowych obowiązków, ale w odróżnieniu od dotychczas stosowanej praktyki ustawodawczej, znacznie rozszerzają możliwości gminy w zakresie skutecznego zarządzania utrzymaniem czystości i porządku na jej terenie i zrealizowania tych obowiązków.

Najważniejszą uchwałą było udzielenie absolutorium za ubiegły rok Wójt Gminy Ewie Jurkowskiej-Kawałko. Za udzieleniem absolutorium głosowało 100 radnych. Wójt Gminy podziękowała za zaufanie i wskazała, że osiągnięty wynik nie był możliwy bez wsparcia wszystkich radnych. Szczególne słowa podziękowania skierowała do Skarbnik Gminy, która czuwała na prawidłowością wykonania budżetu gminy w zgodzie z ustawą o finansach publicznych.

ISTOTA ABSOLUTORIUM I TYTUŁ JEGO UDZIELENIA

Absolutorium - to, w przypadku samorządu gminnego, akt (mający formę uchwały) rady gminy, uznający - na podstawie sprawozdania wójta - działalność finansową wójta (jako organu wykonawczego gminy) za prawidłową; w tym sensie mówi się potocznie, że rada gminy udzieliła wójtowi absolutorium. Absolutorium udziela rada gminy w drodze uchwały, bowiem do wyłącznej właściwości rady gminy należy: “... rozpatrywanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia mu absolutorium z tego tytułu” (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym).


Autor: Jarosław Franczuk