Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

13cze2007

KONFERENCJA STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN

12 czerwca Wójt Gminy uczestniczyła w konferencji Euroregionu Niemen
Jednym z celów Unii Europejskiej jest wspieranie rozwoju regionów granicznych. Tych pomiędzy państwami unijnymi (w naszym przypadku Polska-Litwa) i na granicach Unii (w naszym przypadku Polska-Rosja-Białoruś). Istnieją oczywiście i inne euroregiony, chociażby przy granicy z Ukrainą.

W trakcie konferencju przedstawiono stprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i przyjęto plan działań na 2007 rok. Wybrano również nowe władze. Ponownie Przewodniczącym Stowarzyszenia pozostał Cezary Cieślukowski. Jednym z członków Zarządu będzie Burmistrz Olecka Wacław Olszewski. Starosta Ełcki Krzysztof Piłat został członkiem komisji rewizyjnej.

Gmina Stare Juchy jest członkiem Stowarzyszenia od chwili jego powstania.

Stowarzyszenie jest grantodawcą, to znaczy otrzymuje pewną pulę pieniędzy, które mogą być przyznane na zasadach konkursowych organizacjom, gminom i powiatom na obszarze działania Euroregionu. Do tej pory obsługiwało środki tak zwanego Interregu i TACIS. Stowarzyszenie pomaga też kojarzyć partnerów i gmina nasza upoważniła biuro Stowarzyszenia do poszukiwań partnera litweskigo i rosyjskiego. Bez współpracy partnerskiej pozyskanie środków jest niemożliwe.

W latach 2007 - 2013 Polska będzie mogła korzystać ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na współpracę międzynarodową.

Środki te będą pochodziły z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). EWT stawia sobie za cel umacnianie współpracy ponadgranicznej (chodzi o granice wewnętrzne UE) -poprzez wspólne inicjatywy lokalne i regionalne, współpracy międzynarodowej - za pomocą działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu oraz współpracy międzyregionalnej i wymiany doświadczeń. Z kolei EISP zajmuje się współpracą ponadgraniczną (tu chodzi o granice zewnętrzne UE), która ma sprzyjać rozwojowi regionalnemu dzięki współpracy między regionami Unii Europejskiej i przylegającymi do nich regionami państw spoza Unii.

Wszystkie projekty EWT i EISP muszą być przygotowane i realizowane wspólnie z partnerami zagranicznymi. Jeden z partnerów (tzw. wiodący) musi wziąć na siebie odpowiedzialność za cały projekt, w tym za działania realizowane za granicą. Każdy z partnerów powinien wiedzieć, jakie zadania ma do wykonania w projekcie, jakiego wkładu finansowego i kadrowego wymaga wykonanie powierzonych mu zadań, na jakich zasadach będzie współpracował z partnerem wiodącym. Wyłącznie projekty oparte na solidnym i wiarygodnym partnerstwie mają szansę pomyślnego zakończenia. Ze względu na międzynarodowy charakter programów EWT i EISP często językiem roboczym programu jest angielski. Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podejmuje międzynarodowy komitet monitorujący (sterujący), w którym zasiadają przedstawiciele państw uczestniczących wdanym programie EWT/EISP. Obecnie programy te są w końcowej fazie przygotowań. Pierwsze projekty będzie można zgłaszać pod koniec 2007 lub na początku 2008 r.

Potencjalni beneficjenci programów EWT i EISP to: jednostki samorządu terytorialnego, pozarządowe organizacje non profit, izby gospodarcze, rzemieślnicze, handlowe, szkoły wyższe, instytucje publiczne prowadzące działalność badawczą, instytucje kultury, kościoły, związki wyznaniowe, euroregiony, organizacje turystyczne, służby ratownicze, podmioty uczestniczące w realizacji polityki przestrzennej i inne.

Wójt Gminy Stare Juchy stara sie o przygotowanie pomysłu, który będzie mógł być realizowany ze środków Euroregionu.

Autor: Jarosław Franczuk