Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

9maj2011

KONKURS GRANTOWY - NA DOBRY POCZĄTEK!

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza czwartą edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Listy intencyjne można składać do 27 maja 2011.
W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:

· Ścieżka I - nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na wsiach i w miejscowości do 20 tys. mieszkańców objęte już edukacją. Przez nowatorskość rozumiemy działanie projektowe wykraczające poza bieżącą, stałą działalność podmiotu zgłaszającego projekt, rozwijające u dzieci dyspozycje wymienione w § 2 pkt 2 regulaminu konkursu. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

· Ścieżka II - projekty mające na celu ułatwienie dostęp do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-5 lat) zamieszkującym tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie mają wcale lub mają utrudniony dostęp do edukacji, rozwijające u dzieci dyspozycje wymienione w § 2 pkt 2 regulaminu konkursu. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców W konkursie udział brać mogą również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną i działającym na terenie do 20 tys. mieszkańców oraz filie, oddziały podmiotów, mieszczące się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców

O jakie dofinansowanie można się ubiegać?

W ramach konkursu jeden podmiot może złożyć jeden projekt ubiegając się o dofinansowanie w kwocie nie mniejszej niż 3 tys. złotych i nie większej niż 10 tys. złotych. Wymagany jest finansowy wkład własny podmiotu w wysokości co najmniej 10% kwoty dofinansowania.

W jaki sposób przebiega konkurs?

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie podmioty przesyłają listy intencyjne z krótkim opisem pomysłu na projekt. Spośród nadesłanych zgłoszeń grupa ekspertów wybiera grupę najwyżej ocenionych wniosków, które przechodzą do drugiego etapu konkursu. Wdrugim etapie podmioty przygotowują pełne wnioski. Dofinansowanie otrzyma grupa około 20 podmiotów na realizację projektów w okresie od stycznia do czerwca 2012 r.

W jaki sposób można wziąć udział w konkursie: Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem przygotować projekt i wypełnić formularz listu intencyjnego, a następnie dostarczyć wydrukowany w 3 egzemplarzach do 27 maja 2011r. na adres:

Fundacja im. J.K. Steczkowskiego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku znajdują się również na stronie internetowej Fundacji http://www.fundacja-steczkowskiego.pl

Informacji o konkursie udziela Katarzyna Grzegorczyk: email: fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl , tel. (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Autor: www.fundacja-steczkowskiego.pl