Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

13maj2009

KONKURS NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy ogłosiła otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu
Ogłoszenie
Wójta Gminy Stare Juchy

Informuję, że Rada Gminy Stare Uchwałą Nr XXIX/156/08 z dnia 9 grudnia 2008r. przyjęła Roczny Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w roku 2009.

Realizując cele powyższej Uchwały ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.

Warunki realizacji zadania:
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 Poz. 873 z późniejszymi zmianami) prowadzących na terenie Gminy Stare Juchy działalność pożytku publicznego i działających na rzecz jej mieszkańców w dziedzinie odpowiadającej celom Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w roku 2009.

Do niniejszej edycji konkursu mogą być składane oferty, których realizacja przypadać będzie na okres od 15 czerwca 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2009r. na adres: Urząd Gminy Stare Juchy ul. Plac 500 - lecia 4, 19 - 330 Stare Juchy. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia, w którym upływa termin złożenia ofert.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264 Poz. 2207). Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu. Zgłoszenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, jak też przyznania dotacji w wysokości określonej w ofercie. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego nie może być wykorzystana na:
a) podatki, opłaty skarbowe,
b) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
c) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu kredytów,
d) nabycie i dzierżawę gruntów,
e) prace remontowe i budowlane,
f) zadania inwestycyjne,
g) działalność gospodarczą i polityczną.

Kryteria i tryb wyboru ofert.
Przyjmuje się następujące kryteria oceniane w skali 0 - 12 pkt przy rozpatrywaniu złożonych ofert:
g) zgodność oferty z zadaniem, na które ogłoszono otwarty konkurs: 0 - 2 pkt,
h) zapotrzebowanie społeczne, adresat oferty, środowisko i liczba osób objętych ofertą:
0 - 2 pkt,
i) realność harmonogramu prac: 0 - 2 pkt,
j) analiza realizacji i rozliczenia zadania w latach ubiegłych: 0 - 2 pkt,
k) dotychczasowa współpraca wnioskodawcy z samorządem i innymi instytucjami publicznymi: 0 - 2 pkt,
l) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 0 - 2 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 12.

Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez merytorycznego pracownika, a następnie zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, która ocenia oferty i przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Oferty, które nie uzyskają powyżej 50% maksymalnej liczby punktów nie będą rekomendowane do przyznania dotacji. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Od decyzji Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert i Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

Warunki realizacji zadania publicznego.
Zarządzenie Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

Podmioty, z którymi zostaną podpisane umowy na realizację zadań publicznych, zobowiązane są do:
 korekty kosztorysu zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Treść ogłoszenia dostępna jest tablicy informacyjnej przed siedzibą Urzędu Gminy Stare Juchy ul. Plac 500 - lecia 4 oraz na stronach www.bip.stare-juchy.pl i www.stare-juchy.pl

Do pobrania:

Zarządzenie w sprawie konkursu ofert wraz z załącznikami

Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty


Autor: Jarosław Franczuk