Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

5lip2010

KONKURS OFERT 2010

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05.07.2010r.
Ogłoszenie

Wójta Gminy Stare Juchy

Informuję, że Rada Gminy Stare Uchwałą Nr XLVI/253/2010 z dnia 09 lutego 2010r. przyjęła Roczny Program Współpracy gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2010 rok.

Realizując cele powyższej Uchwały ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Warunki realizacji zadania:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących na terenie gminy Stare Juchy i na rzecz jej mieszkańców zadania w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki odpowiadające celom Programu Współpracy gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2010r.

Do niniejszej edycji konkursu mogą być składane oferty, których realizacja przypadać będzie na okres do 31 grudnia 2010r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2010r. do godziny 15:00 na adres: Urząd Gminy Stare Juchy ul. Plac 500 - lecia 4, 19 - 330 Stare Juchy. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją “Konkurs Ofert 2010”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia, w którym upływa termin złożenia ofert.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264 Poz. 2207). Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu i w określonym terminie. Zgłoszenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, jak też przyznania dotacji w wysokości określonej w ofercie. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

a) podatki, opłaty skarbowe,

b) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

c) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu kredytów,

d) nabycie i dzierżawę gruntów,

e) prace remontowe i budowlane,

f) zadania inwestycyjne,

g) działalność gospodarczą i polityczną.

Kryteria i tryb wyboru ofert.

Przyjmuje się następujące kryteria oceniane w skali 0 - 12 pkt przy rozpatrywaniu złożonych

ofert:

a) zgodność oferty z zadaniem, na które ogłoszono otwarty konkurs: 0 - 2 pkt,

b) zapotrzebowanie społeczne, adresat oferty, środowisko i liczba osób objętych ofertą:
0 - 2 pkt,

c) realność harmonogramu prac: 0 - 2 pkt,

d) analiza realizacji i rozliczenia zadania w latach ubiegłych: 0 - 2 pkt,

e) dotychczasowa współpraca wnioskodawcy z samorządem i innymi instytucjami publicznymi: 0 - 2 pkt,

f) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 0 - 2 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 12.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez merytorycznego pracownika, a następnie zbiorczo przekazane do Komisji Konkursowej, która oceni oferty i przedstawi Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Oferty, które nie uzyskają powyżej 50% maksymalnej liczby punktów nie będą rekomendowane do przyznania dotacji. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Od decyzji Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert i Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

Warunki realizacji zadania publicznego.

Zarządzenie Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% kosztów realizacji zadania.

Podmioty, z którymi zostaną podpisane umowy na realizację zadań publicznych, zobowiązane

są do:

ü korekty kosztorysu zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

ü wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

ü sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Treść ogłoszenia dostępna jest tablicy informacyjnej przed siedzibą Urzędu Gminy Stare Juchy ul. Plac 500 - lecia 4 oraz na stronach www.bip.stare-juchy.pl i www.stare-juchy.pl

Wójt Gminy Stare Juchy

(-) Ewa Jurkowska - Kawałko

Autor: Ewa Próchnicka