Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

1lut2016

KONKURS OFERT 2016 - GMINA STARE JUCHY

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Informuję, że Rada Gminy Stare Juchy Uchwałą Nr X.77.2015 z dnia 17 listopada 2015r. przyjęła „Roczny Program Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok”.

Realizując cele powyższej Uchwały ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na wsparcie realizacji zadań w ramach w/w konkursu przeznacza się z budżetu Gminy Stare Juchy na 2016 rok następujące kwoty:

 • ochrona i promocja zdrowia – 20.000 zł,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 11.000 zł,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki  – 10.000 zł,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 11.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących na terenie Gminy Stare Juchy i na rzecz jej mieszkańców zadania z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym odpowiadające celom „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok”.

Do niniejszej edycji konkursu mogą być składane oferty, których realizacja przypadać będzie na okres najwcześniej od 1 stycznia – najpóźniej do 31 grudnia 2016r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2016r. do godziny 15:00 na adres: Urząd Gminy Stare Juchy ul. Plac 500–lecia 4, 19 – 330 Stare Juchy, pok. nr 3 (sekretariat). Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją „Konkurs Ofert 2016”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10-ciu dni roboczych od dnia, w którym upływa termin złożenia ofert.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu i w określonym terminie. Zgłoszenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, jak też przyznania dotacji w wysokości określonej w ofercie. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

 1. podatki, opłaty skarbowe,
 2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 3. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu kredytów,
 4. nabycie i dzierżawę gruntów,
 5. prace remontowe i budowlane,
 6. zadania inwestycyjne,
 7. działalność gospodarczą i polityczną.

Kryteria i tryb wyboru ofert:

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez merytorycznego pracownika, a następnie zbiorczo przekazane do Komisji Konkursowej, która oceni oferty i przedstawi Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Oferty, które nie uzyskają powyżej 50% maksymalnej liczby punktów nie będą rekomendowane do przyznania dotacji. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Od decyzji Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert i Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

Ocena formalna odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje następujące kryteria:

 1. oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,
 2. oferta wypełniona jest komputerowo z wyłączeniem podpisów w oświadczeniu,
 3. oferta została złożona terminowo.

Niespełnienie jednego lub więcej kryteriów skutkować będzie odesłaniem oferty pocztą tradycyjną, bez poddania oferty ocenie w II etapie oceny formalnej. Opisana kopia zwracanej oferty zostanie każdorazowo dołączona do dokumentacji otwartego konkursu ofert.

Kryteria formalne obowiązujące w II etapie:

 1. oferta została złożona na realizację jednego z zadań otwartego konkursu ofert,
 2. oferta została złożona na obowiązującym druku,
 3. oferta została złożona z wymaganymi załącznikami,
 4. oferta została podpisana przez upoważnione osoby,
 5. termin realizacji oferowanego zadania mieści się w określonych konkursem ramach czasowych,
 6. oferta jest wypełniona we wszystkich rubrykach,
 7. oferta nie zawiera błędów rachunkowych.

Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert, zobligowany jest, w dniu oceny oferty i stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych II etapu do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta, wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu ich usunięcia. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych II etapu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu jej otwarcia. Uzupełnienie braków formalnych w II etapie następuje poprzez:

 • naniesienie odręcznych poprawek na egzemplarzu złożonej oferty wraz z parafkami uprawnionych osób oferenta do kontaktów w sprawie oferty i pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za ocenę formalną ofert lub dołączeniu poprawionej komputerowo części oferty,
 • w przypadku braku załącznika - ich dołączenie.

W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta jest do niego odsyłana wraz z wykazem braków formalnych uniemożliwiających jej dalszą ocenę. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne I i II etapu kierowane są do Komisji Konkursowej opiniującej pod względem merytorycznym złożone oferty.

Komisja Konkursowa opiniuje złożone oferty pod względem merytorycznym zgodnie z następującymi kryteriami merytorycznymi i przypisaną im punktacją:

 • zgodność oferty z zadaniem, na które ogłoszono otwarty konkurs: 0 – 2 pkt,
 • zapotrzebowanie społeczne, adresat oferty, środowisko i liczba osób objętych ofertą: 0 – 2 pkt,
 • realność harmonogramu prac: 0 – 2 pkt,
 • analiza realizacji zadania: 0 – 2 pkt,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 0 – 2 pkt,
 • doświadczenie wnioskodawcy, dotychczasowa działalność, współpraca wnioskodawcy z samorządem i innymi instytucjami publicznymi, prawidłowość rozliczania zadań w latach ubiegłych: 0 – 2 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 12.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Oferent może zrezygnować z realizacji zadania w przypadku, gdy przyznana kwota grantu nie gwarantuje jego efektywnej realizacji, w takim przypadku kwota tego grantu zostaje w puli środków finansowych przeznaczonych na te zadanie w ramach otwartego konkursu ofert. W przypadku przyznania kwoty mniejszej niż wnioskowana i zgody oferenta na realizację zadania, ustala się w drodze negocjacji z oferentem nowy harmonogram i kosztorys jego realizacji, które to dokumenty stanowią załącznik do umowy.

Zarządzenie Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Umowa podpisywana jest niezwłocznie po wydaniu przez Wójta Gminy Stare Juchy zarządzenia w sprawie wyboru ofert do realizacji oraz przygotowania przez oferenta wymaganych załączników do umowy, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia zarządzenia w życie. Jeżeli po tym terminie umowa nie jest podpisana z winy oferenta, Wójt odstępuje automatycznie od jej realizacji, w takim przypadku kwota tego grantu zostaje w puli środków finansowych przeznaczonych na te zadanie w ramach otwartego konkursu ofert.

Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% kosztów realizacji zadania. Realizacja zadania przebiegać musi zgodnie z zapisami umowy i załączonymi do niej kosztorysem i harmonogramem. Przesunięcia środków finansowych z dotacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów (koszty merytoryczne, koszty obsługi oraz inne) nie mogą przekroczyć 10%, natomiast przesunięcia w wydatkach rzeczowych w poszczególnych rodzajach kosztów nie maja ograniczeń procentowych, muszą być jednak podyktowane efektywnością realizowanego zadania i służyć realizacji założonych rezultatów. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania może się zwiększyć maksymalnie o 15%. Wszelkie odsetki i przychody uzyskane przy realizacji umowy należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania, natomiast odsetki i przychody nie wykorzystane podczas realizacji zadania podlegają zwrotowi na konto Zleceniodawcy.

Podmioty, z którymi zostaną podpisane umowy na realizację zadań publicznych w formie wsparcia zobowiązane są do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie. Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). W przypadku prawidłowej realizacji zadania i jego rozliczenia Zleceniobiorca otrzymuje pismo zatwierdzające sprawozdanie z realizacji zadania, najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od terminu złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków w złożonym sprawozdaniu z realizacji zadania, Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie i złożenia odpowiednich wyjaśnień, bądź złożenia brakujących dokumentów. W przypadku niezastosowania się do wezwań, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną wg zapisów umowy. Niezastosowanie się do wezwań może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę i zwrotu dotacji.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 na zadania publiczne w formie wsparcia w ramach otwartego konkursu ofert w roku poprzednim:

W 2015r. na realizację zadań publicznych odpowiadających celom „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok” Gmina przekazała kwotę 93.200,00 zł, w tym na:

 • zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - 20.000 zł

Dotację otrzymało:

- Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku, Stacja Socjalna „Lazarus” Ełk ul. 3 Maja 10 w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych 00/100) na zadanie pt. „Usługi pielęgniarsko – opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa”.

 • zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 32.000,00 zł

Dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy z siedzibą w Starych Juchach ul. Ełcka 8 w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. „MIKOŁAJ 2015 W GMINIE STARE JUCHY”,

- Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „MUKSZTY” z siedzibą w Zawadach Ełckich 27 w kwocie 22.000,00 zł (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. „Warsztaty i Festiwal Sztukmistrzów „Oczarowani””,

- Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z siedzibą w Ełku, ul. Gdańska 23/2 w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. „Działaj Lokalnie”.

 • zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – 20.000,00 zł

Dotacje otrzymały:

- Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze z siedzibą w Jeziorowskich 17, 19-330 Stare Juchy w kwocie 11.000,00 zł (słownie: jedenastu tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. „Widok z góry na Mazury” – III Piknik Paralotniarski w Gminie Stare Juchy”,

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy z siedzibą w Starych Juchach ul. Ełcka 8 w kwocie 2.500,00 zł (słownie: dwóch tysięcy pięciuset złotych 00/100) na realizację zadania pt. „VIII Wojewódzkie Wiosenne Jaćwieskie Biegi Przełajowe Stare Juchy 2015”,

- Stowarzyszenie Klub Sportowy ORZEŁ Stare Juchy z siedzibą Starych Juchach ul. Mazurska 4/9 w kwocie 6.500,00 zł (słownie: sześciu tysięcy pięciuset złotych 00/100) na realizację zadania pt. „TRENINGI Z ORŁEM”.

 • zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 10.000,00 zł

Dotację otrzymało:

- Stowarzyszenie ADELFI z siedzibą w Ełku, ul. Armii Krajowej 6/9 w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. „Aktywność społeczna i zawodowa z AlterCIS”.

W trybie małych zleceń dotacje otrzymały:

- Fundacja HUMAN ‘’LEX” INSTYTUT z siedzibą w Ełku, ul. Matki Teresy z Kalkuty 3/111 w kwocie 6.200,00 zł (słownie: sześciu tysięcy dwustu złotych 00/100) na realizację zadania pt. „Juchy Soundsystem 2015 - Zażywam Tylko Dźwięków”,

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą w Ełku, ul. Sikorskiego 7A w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. „Szkółka Kolarska przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach”.

Treść ogłoszenia wywieszona jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Stare Juchy ul. Plac 500–lecia 4 oraz na stronach www.bip.stare-juchy.pl i www.stare-juchy.pl. Wzory dokumentów dotyczących konkursu ofert można pobrać ze strony www.bip.stare-juchy.pl – zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia/Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych oraz innych.

Lista dokumentów do pobrania:

 1. Wzór oferty,
 2. Wzór umowy,
 3. Wzór sprawozdania,
 4. Wzór zaktualizowanego budżetu,
 5. Wzór zaktualizowanego harmonogramu,
 6. Karta oceny formalnej,
 7. Karta oceny merytorycznej.

Wójt Gminy Stare Juchy

(-) Ewa Jurkowska – Kawałko

 

Autor: Agnieszka Łempicka