Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

12mar2018

KONKURS OFERT 2018 - GMINA STARE JUCHY

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Informuję, że Rada Gminy Stare Juchy Uchwałą Nr XXXVII.231.2017 z dnia 15 listopada 2017r. przyjęła „Roczny Program Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok”.

Realizując cele powyższej Uchwały ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na wsparcie realizacji zadań w ramach w/w konkursu przeznacza się z budżetu Gminy Stare Juchy na 2018 rok następujące kwoty:

 • ochrona i promocja zdrowia – 30.000 zł,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 14.000 zł,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki  – 40.000 zł,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 13.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących na terenie Gminy Stare Juchy i na rzecz jej mieszkańców zadania z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym odpowiadające celom „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok”.

Do niniejszej edycji konkursu mogą być składane oferty, których realizacja przypadać będzie na okres najwcześniej od 1 stycznia – najpóźniej do 31 grudnia 2018r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2018r. do godziny 15:00 na adres: Urząd Gminy Stare Juchy ul. Plac 500–lecia 4, 19 – 330 Stare Juchy, pok. nr 3 (sekretariat). Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją „Konkurs Ofert 2018”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10-ciu dni roboczych od dnia, w którym upływa termin złożenia ofert.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300 t.j. ze zm.). Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu i w określonym terminie. Zgłoszenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, jak też przyznania dotacji w wysokości określonej w ofercie. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

 1. podatki, opłaty skarbowe,
 2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 3. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu kredytów,
 4. nabycie i dzierżawę gruntów,
 5. prace remontowe i budowlane,
 6. zadania inwestycyjne,
 7. działalność gospodarczą i polityczną.

Kryteria i tryb wyboru ofert:

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez merytorycznego pracownika, a następnie zbiorczo przekazane do Komisji Konkursowej, która oceni oferty i przedstawi Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Oferty, które nie uzyskają powyżej 50% maksymalnej liczby punktów nie będą rekomendowane do przyznania dotacji. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Od decyzji Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert i Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

Ocena formalna odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje następujące kryteria:

 1. oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,
 2. oferta wypełniona jest komputerowo z wyłączeniem podpisów w oświadczeniu,
 3. oferta została złożona terminowo.

Niespełnienie jednego lub więcej kryteriów skutkować będzie odesłaniem oferty pocztą tradycyjną, bez poddania oferty ocenie w II etapie oceny formalnej. Opisana kopia zwracanej oferty zostanie każdorazowo dołączona do dokumentacji otwartego konkursu ofert.

Kryteria formalne obowiązujące w II etapie:

 1. oferta została złożona na realizację jednego z zadań otwartego konkursu ofert,
 2. oferta została złożona na obowiązującym druku,
 3. oferta została złożona z wymaganymi załącznikami,
 4. oferta została podpisana przez upoważnione osoby,
 5. termin realizacji oferowanego zadania mieści się w określonych konkursem ramach czasowych,
 6. oferta jest wypełniona we wszystkich rubrykach,
 7. oferta nie zawiera błędów rachunkowych.

Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert, zobligowany jest, w dniu oceny oferty i stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych II etapu do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta, wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu ich usunięcia. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych II etapu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu jej otwarcia. Uzupełnienie braków formalnych w II etapie następuje poprzez:

 • naniesienie odręcznych poprawek na egzemplarzu złożonej oferty wraz z parafkami uprawnionych osób oferenta do kontaktów w sprawie oferty i pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za ocenę formalną ofert lub dołączeniu poprawionej komputerowo części oferty,
 • w przypadku braku załącznika - ich dołączenie.

W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta jest do niego odsyłana wraz z wykazem braków formalnych uniemożliwiających jej dalszą ocenę. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne I i II etapu kierowane są do Komisji Konkursowej opiniującej pod względem merytorycznym złożone oferty.

Komisja Konkursowa opiniuje złożone oferty pod względem merytorycznym zgodnie z następującymi kryteriami merytorycznymi i przypisaną im punktacją:

 • zgodność oferty z zadaniem, na które ogłoszono otwarty konkurs: 0 – 2 pkt,
 • zapotrzebowanie społeczne, adresat oferty, środowisko i liczba osób objętych ofertą: 0 – 2 pkt,
 • realność harmonogramu prac: 0 – 2 pkt,
 • analiza realizacji zadania: 0 – 2 pkt,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 0 – 2 pkt,
 • doświadczenie wnioskodawcy, dotychczasowa działalność, współpraca wnioskodawcy z samorządem i innymi instytucjami publicznymi, prawidłowość rozliczania zadań w latach ubiegłych: 0 – 2 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 12.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Oferent może zrezygnować z realizacji zadania w przypadku, gdy przyznana kwota grantu nie gwarantuje jego efektywnej realizacji, w takim przypadku kwota tego grantu zostaje w puli środków finansowych przeznaczonych na te zadanie w ramach otwartego konkursu ofert. W przypadku przyznania kwoty mniejszej niż wnioskowana i zgody oferenta na realizację zadania, ustala się w drodze negocjacji z oferentem nowy harmonogram i kosztorys jego realizacji, które to dokumenty stanowią załącznik do umowy.

Zarządzenie Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Umowa podpisywana jest niezwłocznie po wydaniu przez Wójta Gminy Stare Juchy zarządzenia w sprawie wyboru ofert do realizacji oraz przygotowania przez oferenta wymaganych załączników do umowy, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia zarządzenia w życie. Jeżeli po tym terminie umowa nie jest podpisana z winy oferenta, Wójt odstępuje automatycznie od jej realizacji, w takim przypadku kwota tego grantu zostaje w puli środków finansowych przeznaczonych na te zadanie w ramach otwartego konkursu ofert.

Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% kosztów realizacji zadania. Realizacja zadania przebiegać musi zgodnie z zapisami umowy i załączonymi do niej kosztorysem i harmonogramem. Przesunięcia środków finansowych z dotacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów (koszty merytoryczne, koszty obsługi oraz inne) nie mogą przekroczyć 10%, natomiast przesunięcia w wydatkach rzeczowych w poszczególnych rodzajach kosztów nie maja ograniczeń procentowych, muszą być jednak podyktowane efektywnością realizowanego zadania i służyć realizacji założonych rezultatów. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania może się zwiększyć maksymalnie o 15%. Wszelkie odsetki i przychody uzyskane przy realizacji umowy należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania, natomiast odsetki i przychody nie wykorzystane podczas realizacji zadania podlegają zwrotowi na konto Zleceniodawcy.

Podmioty, z którymi zostaną podpisane umowy na realizację zadań publicznych w formie wsparcia zobowiązane są do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie. Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300 t.j. ze zm.). W przypadku prawidłowej realizacji zadania i jego rozliczenia Zleceniobiorca otrzymuje pismo zatwierdzające sprawozdanie z realizacji zadania, najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od terminu złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków w złożonym sprawozdaniu z realizacji zadania, Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie i złożenia odpowiednich wyjaśnień, bądź złożenia brakujących dokumentów. W przypadku niezastosowania się do wezwań, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną wg zapisów umowy. Niezastosowanie się do wezwań może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę i zwrotu dotacji.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 na zadania publiczne w formie wsparcia w ramach otwartego konkursu ofert w roku poprzednim:

W 2017r. na realizację zadań publicznych odpowiadających celom „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2017 rok” Gmina przekazała kwotę 64.500,00 zł, w tym na:

 • zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - 16.000 zł

Dotację otrzymało:

- Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku, Stacja Socjalna „Lazarus”, Ełk ul. 3 Maja 10 w kwocie 16.000,00 zł (słownie: szesnastu tysięcy złotych 00/100) na zadanie pt. „Usługi pielęgniarsko – opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa”.

 • zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 14.500,00 zł

Dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy z siedzibą w Starych Juchach ul. Ełcka 8 w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. „MIKOŁAJ 2017 W GMINIE STARE JUCHY”,

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy z siedzibą w Starych Juchach ul. Ełcka 8 w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. „Przystanek Stare Juchy”,

- Stowarzyszenie Klub Sportowy „ORZEŁ” Stare Juchy z siedzibą w Starych Juchach, ul. Mazurska 4/9 w kwocie 4.500,00 zł (słownie: czterech tysięcy pięciuset złotych 00/100) na realizację zadania pt. Rodzinna rywalizacja – Szkolny Piknik Sportowy 2017,

- Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z siedzibą w Ełku, ul. Gdańska 23/2 w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. Działaj Lokalnie X.

 • zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – 23.000,00 zł

Dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie Klub Sportowy „ORZEŁ” Stare Juchy z siedzibą w Starych Juchach ul. Mazurska 4/9 w kwocie 9.000,00 zł (słownie: dziewięciu tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. TRENINGI Z ORŁEM 2017,

- Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze z siedzibą w Jeziorowskich 17, 19-330 Stare Juchy w kwocie 8.000,00 zł (słownie: ośmiu tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. "Widok z góry na Mazury" - IV Piknik Paralotniarski w Gminie Stare Juchy,

 - Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku z siedzibą w Ełku ul. Sikorskiego 7A w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześciu tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. Szkółka kolarska w Starych Juchach.

 • zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 11.000,00 zł

Dotację otrzymało:

- Stowarzyszenie ADELFI z siedzibą w Ełku, ul. Armii Krajowej 6/9 w kwocie 11.000,00 zł (słownie: jedenastu tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. Aktywni z AlterCIS 2017.

W trybie małych zleceń dotację otrzymały:

- Fundacja HUMAN ‘’LEX” INSTYTUT z siedzibą w Ełku, ul. Juliana Tuwima 16A/19 w kwocie 7.000,00 zł (słownie: siedmiu tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pt. Juchy Soundsystem 2017 - Zażywam Tylko Dźwięków.

Treść ogłoszenia wywieszona jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Stare Juchy ul. Plac 500–lecia 4 oraz na stronach www.bip.stare-juchy.pl i www.stare-juchy.pl. Wzory dokumentów dotyczących konkursu ofert można pobrać ze strony www.bip.stare-juchy.pl – zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia/Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych oraz innych.

Lista dokumentów do pobrania:

 1. Wzór oferty,
 2. Wzór umowy,
 3. Wzór sprawozdania,
 4. Wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu,
 5. Wzór zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów,
 6. Karta oceny formalnej,
 7. Karta oceny merytorycznej.

Wójt Gminy Stare Juchy

(-) Ewa Jurkowska – Kawałko

Autor: Agnieszka Łempicka