Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

19lut2013

KONKURS OFERT - GMINA STARE JUCHY

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Juchy w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Informuję, że Rada Gminy Stare Juchy Uchwałą Nr XXVII.184.2012 z dnia 20 grudnia 2012r. przyjęła „Roczny Program Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym
w zakresie działalności pożytku publicznego w 2013 roku”.

Realizując cele powyższej Uchwały ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na wsparcie realizacji zadań w ramach w/w konkursu przeznacza się z budżetu Gminy Stare Juchy na 2013 rok następujące kwoty:
• ochrona i promocja zdrowia – 16.000 zł,
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 44.500 zł,
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki  – 27.000 zł,
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 6.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących na terenie Gminy Stare Juchy i na rzecz jej mieszkańców zadania z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym odpowiadające celom „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2013 roku”.

Do niniejszej edycji konkursu mogą być składane oferty, których realizacja przypadać będzie na okres najwcześniej od 1 stycznia – najpóźniej do 31 grudnia 2013r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2013r. do godziny 15:00 na adres: Urząd Gminy Stare Juchy ul. Plac 500–lecia 4, 19 – 330 Stare Juchy, pok. nr 3 (sekretariat). Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją „Konkurs Ofert 2013”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia, w którym upływa termin złożenia ofert.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu i w określonym terminie. Zgłoszenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, jak też przyznania dotacji w wysokości określonej w ofercie. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego nie może być wykorzystana na:
a) podatki, opłaty skarbowe,
b) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
c) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu kredytów,
d) nabycie i dzierżawę gruntów,
e) prace remontowe i budowlane,
f) zadania inwestycyjne,
g) działalność gospodarczą i polityczną.

Kryteria i tryb wyboru ofert:

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez merytorycznego pracownika, a następnie zbiorczo przekazane do Komisji Konkursowej, która oceni oferty i przedstawi Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Oferty, które nie uzyskają powyżej 50% maksymalnej liczby punktów nie będą rekomendowane do przyznania dotacji. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Od decyzji Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert i Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

Złożona oferta może być oceniana formalnie i merytorycznie w trakcie trwania konkursu ofert. Ocena formalna odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje następujące kryteria:
a) oferta została złożona przez uprawnionego oferenta,
b) oferta wypełniona jest komputerowo z wyłączeniem podpisów w oświadczeniu,
c) oferta została złożona terminowo.
Niespełnienie jednego lub więcej kryteriów skutkować będzie odesłaniem oferty pocztą tradycyjną, bez poddania oferty ocenie w II etapie oceny formalnej. Opisana kopia zwracanej oferty zostanie każdorazowo dołączona do dokumentacji otwartego konkursu ofert.
Kryteria formalne obowiązujące w II etapie:
a) oferta została złożona na realizację jednego z zadań otwartego konkursu ofert,
b) oferta została złożona na obowiązującym druku,
c) oferta została złożona z wymaganymi załącznikami,
d) oferta została podpisana przez upoważnione osoby,
e) termin realizacji oferowanego zadania mieści się w określonych konkursem ramach czasowych,
f) oferta jest wypełniona we wszystkich rubrykach,
g) oferta nie zawiera błędów rachunkowych.
Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert, zobligowany jest, w dniu oceny oferty i stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych II etapu do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta, wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu ich usunięcia. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych II etapu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu jej otwarcia. Uzupełnienie braków formalnych w II etapie następuje poprzez:
a) naniesienie odręcznych poprawek na egzemplarzu złożonej oferty wraz z parafkami uprawnionych osób oferenta do kontaktów w sprawie oferty i pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za ocenę formalną ofert lub dołączeniu poprawionej komputerowo części oferty,
b) w przypadku braku załącznika - ich dołączenie.
W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta jest do niego odsyłana wraz z wykazem braków formalnych uniemożliwiających jej dalszą ocenę. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne I i II etapu kierowane są do Komisji Konkursowej opiniującej pod względem merytorycznym złożone oferty.

Komisja Konkursowa opiniuje złożone oferty pod względem merytorycznym zgodnie z następującymi kryteriami merytorycznymi i przypisaną im punktacją:
a) zgodność oferty z zadaniem, na które ogłoszono otwarty konkurs: 0 – 2 pkt,
b) zapotrzebowanie społeczne, adresat oferty, środowisko i liczba osób objętych ofertą:
0 – 2 pkt,
c) realność harmonogramu prac: 0 – 2 pkt,
d) analiza realizacji i rozliczenia zadania w latach ubiegłych: 0 – 2 pkt,
e) dotychczasowa współpraca wnioskodawcy z samorządem i innymi instytucjami publicznymi: 0 – 2 pkt,
f) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 0 – 2 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 12.


Warunki realizacji zadania publicznego:

Oferent może zrezygnować z realizacji zadania w przypadku, gdy przyznana kwota grantu nie gwarantuje jego efektywnej realizacji, w takim przypadku kwota tego grantu zostaje w puli środków finansowych przeznaczonych na te zadanie w ramach otwartego konkursu ofert. W przypadku przyznania kwoty mniejszej niż wnioskowana i zgody oferenta na realizację zadania, ustala się w drodze negocjacji z oferentem nowy harmonogram i kosztorys jego realizacji, które to dokumenty stanowią załącznik do umowy.

Zarządzenie Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Umowa podpisywana jest niezwłocznie po wydaniu przez Wójta Gminy Stare Juchy zarządzenia w sprawie wyboru ofert do realizacji oraz przygotowania przez oferenta wymaganych załączników do umowy, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia zarządzenia w życie. Jeżeli po tym terminie umowa nie jest podpisana z winy oferenta, Wójt odstępuje automatycznie od jej realizacji, w takim przypadku kwota tego grantu zostaje w puli środków finansowych przeznaczonych na te zadanie w ramach otwartego konkursu ofert.

Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% kosztów realizacji zadania. Realizacja zadania przebiegać musi zgodnie z zapisami umowy i załączonymi do niej kosztorysem i harmonogramem. Przesunięcia środków finansowych z dotacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów (koszty merytoryczne, koszty obsługi oraz inne) nie mogą przekroczyć 10%, natomiast przesunięcia w wydatkach rzeczowych w poszczególnych rodzajach kosztów nie maja ograniczeń procentowych, muszą być jednak podyktowane efektywnością realizowanego zadania i służyć realizacji założonych rezultatów. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania może się zwiększyć maksymalnie o 15%. Wszelkie odsetki i przychody uzyskane przy realizacji umowy należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania, natomiast odsetki i przychody nie wykorzystane podczas realizacji zadania podlegają zwrotowi na konto Zleceniodawcy.

Podmioty, z którymi zostaną podpisane umowy na realizację zadań publicznych w formie wsparcia zobowiązane są do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie. Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). W przypadku prawidłowej realizacji zadania i jego rozliczenia Zleceniobiorca otrzymuje pismo zatwierdzające sprawozdanie z realizacji zadania, najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od terminu złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków w złożonym sprawozdaniu z realizacji zadania, Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie i złożenia odpowiednich wyjaśnień, bądź złożenia brakujących dokumentów. W przypadku niezastosowania się do wezwań, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną wg zapisów umowy. Niezastosowanie się do wezwań może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę i zwrotu dotacji.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Wójt Gminy, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli
i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 na zadania publiczne w formie wsparcia w ramach otwartego konkursu ofert w roku poprzednim:

W 2012r. na realizację zadań publicznych odpowiadających celom „Programu współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2012 rok” Gmina przekazała kwotę 45.700 zł, w tym na:

• świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieka społeczna) - 16.000 zł
Dotację otrzymało:
- Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku, Stacja Socjalna „Lazarus” Ełk ul. 3 Maja 10 w kwocie 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) na zadanie pt. „Usługi pielęgniarsko - opiekuńczo - rehabilitacyjne”,

• kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji – 26.000 zł,
Dotację otrzymały:
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy z siedzibą w Starych Juchach ul. Ełcka 8 w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na zadanie pt. „MIKOŁAJ 2012 w Gminie Stare Juchy”,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy z siedzibą w Starych Juchach ul. Ełcka 8 w kwocie 8.200,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych 00/100) na zadanie pt. „Organizacja VI Pikniku Jaćwieskiego w Starych Juchach w dniu 4.08.2012r. adresowanego do mieszkańców Gminy Stare Juchy, mieszkańców gmin z obszaru EGO oraz turystów odwiedzających obszar EGO”,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy z siedzibą w Starych Juchach ul. Ełcka 8 w kwocie 620,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych 00/100) na zadanie pt. „KSIĄŻKA – chronimy nasze dziedzictwo”,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy z siedzibą w Starych Juchach ul. Ełcka 8 w kwocie 1.140,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści złotych 00/100) na zadanie pt. „Tropem dawnych szkół”,
- Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z siedzibą w Ełku, ul. Gdańska 23/2 w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na zadanie pt. „Działaj Lokalnie”,
- Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „MUKSZTY” z siedzibą w Zawadach Ełckich 27 w kwocie 8.200,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych 00/100) na zadanie pt. „Organizacja „Olimpiady wiejskiej” w Starych Juchach w dniu 5.08.2012r. adresowanego do mieszkańców Gminy Stare Juchy, mieszkańców gmin z obszaru EGO oraz turystów odwiedzających obszar EGO”,
- Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „MUKSZTY” z siedzibą w Zawadach Ełckich 27 w kwocie 840,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych 00/100) na zadnie pt. „Organizacja Festynu Rodzinnego w ramach promocji płyty Zespołu Mazury”,

• upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki – 3.700 zł
Dotacje otrzymały:
- Stowarzyszenie Trzeźwego Życia z siedzibą w Ełku, ul. Popiełuszki 8A w kwocie 700,00 zł (słownie: siedmiuset złotych 00/100) na zadanie pt. „Wspólne dobro”,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy z siedzibą w Starych Juchach ul. Ełcka 8 w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na zadanie pt. „SPORTOWE LATO”.

Treść ogłoszenia wywieszona jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Stare Juchy ul. Plac 500–lecia 4 oraz na stronach www.bip.stare-juchy.pl i www.stare-juchy.pl. Wzory dokumentów dotyczących konkursu ofert można pobrać ze strony www.bip.stare-juchy.pl – zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia/Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych oraz innych.
Lista dokumentów do pobrania:
1. Wzór oferty,
2. Wzór umowy,
3. Wzór sprawozdania,
4. Zaktualizowany budżet,
5. Zaktualizowany harmonogram,
6. Karta oceny formalnej,
7. Karta oceny merytorycznej.

 

Wójt Gminy Stare Juchy

(-) Ewa Jurkowska – Kawałko