Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

9lis2007

KRYSTYNA i JÓZEF GAZOWSCY LAUREATAMI NAGRODY "EŁCKI BOCIAN"

Podczas uroczystej gali, któa miała miejsce 8 listopada w Ełckim Centrum Kultury wręczono statuetki "Ełckiego Bociana" i wyróżniono ciekawe inicjatywy w powiecie ełckim. W gronie wyróżnionych znalazło się wiele osób związanych z gminą Stare Juchy
Nagroda "Ełcki Bocian", ustanowiona uchwałą Rady Powiatu w Ełku w poprzedniej kadencji samorządowej, może być przyznawana indywidualnie lub zbiorowo. Ideą konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw w dwunastu najważniejszych dziedzinach aktywności społecznej. Nagroda przyznawana jest na wniosek rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty Ełckiego, organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Wnioski rozpatruje Kapituła “Ełckiego Bociana”.
Tegoroczna gala odbyła się w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury. Podczas uroczystości laureatom zostały wręczone statuetki bociana, wyróżnienia oraz dyplomy. W czasie gali zgromadzonym gościom towarzyszyły występy artystyczne braci Andrzeja i Krzysztofa Grzybowskich oraz zespołu “Marzycielki” z ZS nr 6 w Ełku.
Nagroda może być przyznawana w kilkunastu kategoriach. W bieżacym roku, ze względu na brak zgłoszeń przyznano ją w następujących kategoriach:
a) edukacja i wychowanie;
b) kultura fizyczna, rekreacja;
c) promocja zdrowia;
d) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;
e) rozwój i wspieranie przedsiębiorczości;
f) rozwój obszarów wiejskich;
g) rozwój samorządności lokalnej i współpracy publiczno-społecznej;
h) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej;
i) filantropia i sponsoring;
j) rozwój turystyki.

W kilku z nich wystąpiły osoby mieszkające na terenie gminy Stare Juchy.

W kategorii edukacja i wychowanie nominację i wyróżnienie otrzymała Pani Ewa Gumińska.

Pani Ewa Gumińska jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia “Mukszty". Jej zasługi to integracja dzieci i młodzieży w naszym środowisku oraz kształtowanie właściwych zachowań, kultury osobistej, ciekawości świata i rozwoju umiejętności plastycznych.
Pani Ewa Gumińska osiągnięcia te zawdzięcza angażując się w organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, festynów, wycieczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, a także jest inicjatorką akcji Stowarzyszenia “Ocalić od zapomnienia" mającej na celu pamięć o wszystkich zapomnianych i zdewastowanych cmentarzach ewangelickich. W I edycji Nagrody “Ełckiego Bociana "jest wyróżnienie Pani Ewy Gumińskiej w tejże kategorii.

W kategorii: kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego nominację i dyplom otrzymała Pano Jolanta Mróz.
Pani Jolanta Mróz jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia “ Mukszty" i każde organizowane akcje Stowarzyszenia to współuczestnictwo pani Jolanty. Dbałość
o kultywowanie folkloru i tradycji wiejskich wszelkich organizowanych imprez w naszej wsi to jej domena. Pani Jolanta Mróz była inicjatorką utworzenia placu zabaw w naszej wsi oraz świetlicy wiejskiej i balu charytatywnego.
W kategorii rozwój obszarów wiejskich nominację wyróżnienie otrzymali Panowie Jarosław Franczuk i Kazimierz Hrubczyński.
Jarosław Franczuk, za liczne działania. Wśród nich inicjatywy podejmowane podczas pełnienia przez Niego funkcji Wicestarsoty Powiatu Ełckiego, są to: trzykrotnie organizowane i z powodzeniem przeprowadzone Dożynki Powiatowe w Zawadach Ełckich, Prostkach oraz Rożyńsku. W czasie tych wydarzeń mieszkańcy obszarów wiejskich mieli możliwość promocji i rozwoju własnej miejscowości. Takie działania przyczyniały się każdorazowo do rozwoju nie tylko każdej z miejscowości, ale przede wszystkim do ich aktywizacji.Pan Jarosław Franczuk został wybrany na społeczną funkcję Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “LIDER W EGO".
Pan Kazimierz Hrubczyński otrzymał wyróżnienie w roku 2006 w dziedzinie obszarów wiejskich. W Stowarzyszeniu “Mukszty" pełni rolę skarbnika. Jest nieoceniony
i zaangażowany w prace na rzecz wsi. Organizacje budowy mostu na rzece Łaźna Struga w naszej wsi, budowa pomostu na plaży wiejskiej i aktywny udział w akcji Stowarzyszenia “ Przede wszystkim ocalić od zapomnienia", mającej na celu uporządkowanie cmentarza ewangelickiego znajdującego się w naszej wsi. Udostępnienie pomieszczenia na świetlicę wiejską, dbałość o plażę wiejską i plac zabaw to zasługa pana Kazimierza Hrubczyńskiego.
W kategorii rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności i aktywności społecznej Nagrodę Ełckiego Bociana otrzymali Państwo Krystyna i Józef Gazowscy.
Krystyna i Józef Gazowscy: ludzie cisi i pokornego serca - tak można określić postawę państwa Gazowskich wobec otaczającej ich rzeczywistości i problemów ludzkich.
Mieszkają w Skomacku Wielkim i są jednymi z największych rolników. Prowadząc duże gospodarstwo rolne zatrudniają w nim ludzi szczególnie nie radzących sobie w nowej popegerowskiej rzeczywistości, a także rodzinom patologicznym pomagają odnaleźć się w życiu. Finansują potrzeby dzieci zdolnych, z rodzin wielodzietnych i patologicznych.
Swoją postawą państwo Krystyna i Józef Gazowscy dają ludziom poczucie godności, wymagając uczciwej pracy i nie pozostają obojętni wobec potrzeb ludzi w swoim środowisku.
W kategorii filantropia i sponsoring Nagrodę Ełckiego Bociana otrzymał Pan Tomasz Banaszkiewicz.
Pan Tomasz Banaszkiewicz jest prezesem firmy ochroniarskiej Konsanlet. Pan Tomasz wspólnie z firmą, rodziną i przyjaciółmi objął swoistym mecenatem działania sołectwa wsi,
a później Stowarzyszenia Mukszty". Współuczestnictwo finansowe w urządzaniu boiska szkolnego, placu zabaw, a także zorganizowanie loterii fantowej na I Dożynkach Powiatowych, zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Warszawy dla dzieci z naszej wsi, zorganizowanie fantów na Bal Ułański “ Spełnijmy dziecięce marzenia ". Swoją postawą zmobilizował społeczność osiedlonych w naszych okolicach mieszkańców Warszawy do aktywnego udziału w działaniach miejscowego społeczeństwa na rzecz swoich wsi.
Więcej o imprezie i więcej zdjęć na stronie: http://powiat.elk.pl/news/elk,1307,4.html

Autor: Jarosław Franczuk