Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

2paz2015

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LIDER W EGO W NOWEJ PERSPEKTYWIE

Czym się będą zajmowały lokalne grupy działania w nowej perspektywie? To pytanie interesuje nie tylko ich członków, ale również potencjalnych beneficjentów. Chodzi o to, że budżet działania Lokalnej Grupy Działania  „Lider w EGO w nowej perspektywie może wynieść blisko 14 milionów złotych - mówi Jarosław Franczuk - Prezes LGD "Lider w EGO"

Na co będziemy mogli wydać te pieniądze?

W poprzednia artykule pisałem o tym, że w chwili obecnej opracowywana jest nowa Lokalna Strategia Rozwoju (LSR). oraz strategię komunikacyjną określające m.in. metody współpracy ze społecznością lokalną. Będą w nich wskazane konkretne grupy odbiorców udzielanej przez nas pomocy finansowej, cele i efekty podjętych działań oraz powiązanie ich z celami i wskaźnikami LSR.

   Nowością jest możliwość realizacji przez LGD projektów „własnych” (samodzielnie jako beneficjent) oraz projektu „parasolowego”. Na projekt „parasolowy” otrzymają do dyspozycji kwotę do 300 tys., którą przeznaczą na „mikro-projekty” zgodne z LSR. Tutaj LGD będzie podmiotem wdrażającym, czyli nie tylko oceni i wybierze, ale też przyzna środki na „mikro-projekt”, a następnie sprawdzi wykorzystanie ich przez beneficjenta. Będzie więc w pełni odpowiedzialna za prawidłowe wydatkowanie pieniędzy przez wnioskodawców.

Celem nowego programu Leader jest…

…„wspieranie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. Środki na realizację LSR są przeznaczone dla mieszkańców i podmiotów z obszaru LGD na tworzenie alternatywnych źródeł dochodu, podnoszenie kwalifikacji i poziomu aktywności oraz mobilności społeczności wiejskiej, tworzenie nowych firm i miejsc pracy (a tym samym zmniejszanie poziomu bezrobocia) oraz wykorzystanie miejscowej infrastruktury i zasobów lokalnych do poprawy jakości życia i atrakcyjności obszaru.

 Projekty w ramach lokalnych strategii rozwoju

Założenia nowych lokalnych strategii rozwoju w koncentrują się na poniższych aspektach:

Beneficjenci: ze środków będących w naszej dyspozycji na wspomniane cele, będą mogły skorzystać:

-    osoby fizyczne,

-    osoby prawne (m.in. kółka rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem województw), ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe,

-    jednostki nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

   W przypadku projektów „parasolowych”, gdzie głównym wnioskodawcą jest LGD, a odbiorcami pomocy realizatorzy „mikro- projektu” wymienieni powyżej oraz grupy nieformalne np. koła gospodyń wiejskich, nadleśnictwa, jednostki straży pożarnej.

Zakres wsparcia:

Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR.

Zakładanie nowych przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości. Tu planujemy pomoc w postaci tzw. start-up’ów. Beneficjent otrzyma nawet 75 tysięcy – 100% dotacji na samozatrudnienie.

Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. Infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom zmierzającym do dywersyfikacji źródeł dochodu.

Tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub usług turystycznych (sieć tworzy przynajmniej dwóch współpracujących partnerów).

Tworzenie i rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej na użytek publiczny.

Promowanie i oznakowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego

i historycznego pod warunkiem zapewnienia jego dostępności zwiedzającym.

Tworzenie, ulepszanie, rozbudowa lub wyposażenie infrastruktury społecznej, mającej na celu podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich, która związana jest z działalnością:

-    żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego,

-     placówek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych,

-     instytucji kultury.

Wysokość wsparcia:

-    do 500 tys. zł na inkubatory przetwórstwa lokalnego,

-    do 300 tys. na beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014 -2020,

-    50 tys. zł – minimalna całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem

„parasolowym”,

-    do 400 tys. całkowita wartość „projektu parasolowego”,

-    do 50 tys. zł całkowita wartość mikro-projektu w ramach projektów „parasolowych”

   Intensywność pomocy wynosi od 50% do 100% kosztów kwalifikowanych w projekcie.   Pomoc finansowa za pośrednictwem LGD będzie mieć formę refundacji – czyli zwrot wydatkowanych środków nastąpi po wykonaniu projektu i po złożeniu wniosku o płatność.

Jest pewne, że dla obszarów wiejskich przewidziane wsparcie będzie jedynym dotowanym wsparciem. Mamy nadzieję, że będzie to również wiązało się z możliwością utworzenia nawet 50 miejsc pracy na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego.

Zapraszamy do naszego biura w Olecku przy Placu Wolności 2  lub e-mailem: biuro@liderwego.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

„Wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Autor: Jarosław Franczuk