Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

15paz2009

MIĘDZYNARODOWI GOŚCIE W STARYCH JUCHACH

W trakcie konferencji "Projekty współpracy - wymiar międzyregionalny i międzynarodowy", która odbyła się w Mikołajkach w Hotelu „Gołębiewski” w dniach 13-15 października przebywali w Starych Juchach uczestnicy jednej z wizyt studyjnych.
Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania “Lider w EGO”. Celem było przedstawienie budowania lokalnych partnerstw na poziomie gminy na przykładzie Gminy Stare Juchy.

Uczestnikami spotkania było blisko 80 osób, w tym wszyscy zagraniczni uczestnicy konferencji z Mikołajek oraz pracownicy Ministerstwa Rolnictwa.

Gospodarz spotkania, Prezes LGD "Lider w EGO" pzaprezentował historię i działalność LGD.

Lokalna Grupa Działania “Lider w EGO” została wpisana do KRS 13.03.2006r. Inicjatorem powstania partnerstwa był powiat ełcki.

Początkowo realizowała tzw. Schemat I. Był on realizowany na obszarze 11 gmin powiatów ełckiego, oleckiego, gołdapskiego. Głównym celem było opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i utworzenie partnerstwa oraz jego rejestracja jako LGD Lider w EGO.
W 2006/07 roku realizowano tzw. Schemat II. W jego trakcie przeprowadzono szkolenia, wykonano analizy i ekspertyzy, wśród nich audytu turystycznego subregionu EGO. Zostały zinwentaryzowane szlaki turystyczne i zaproponowano nowe szlaki, które wiodły przez najciekawsze zakątki subregionu.
W czerwcu 2008 roku przystąpiono do tworzenia LSR, przyjęto ją w grudniu 2008 roku.
Dziś w obszarze LGD Lider w EGO znajduje się 10 gmin z 12 znajdujących się w subregionie EGO.
Członkami grupy jest 59 członków zwyczajnych, 10 przedstawicieli gmin i dwóch członków wspierających (powiaty olecki i gołdapski).
Członkami Rady jest 25 osób, z których 2 jest przedstawicielami sektora publicznego, 21 społecznego i 2 gospodarczego.
W dniu 12.06.2009 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w kwocie:
11.948.928 zł, w tym na wdrażanie lsr 9.365.376,-, projekty współpracy 242.208,-, funkcjonowania LGD 2.341.344,-
W chwili obecnej podpisano już umowę na prefinansowanie:
-utworzono biuro: dyrektor, koordynator ds. rady, księgowa i pracownik biurowy
-niedługo ogłoszony zostanie pierwszy konkurs na “małe projektu” na 350 tysięcy złotych.

Gospodarz obiektu i miejsca, czyli Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko zaprezentowała osiągnięcia gminy. Gmina Stare Juchy jest jedną z mniejszych gmin województwa. Zamieszkuje ją ok. 4000 mieszkańców w 25 sołectwach, z których największe to Stare Juchy, liczące blisko 1651 mieszkańców, najmniejsze Kałtki 19 liczące mieszkańców.
Jest to gmina o charakterze rolniczym, gdyż 47% powierzchni to użytki rolne, przy przeciętnej wielkości gospodarstwa 24 ha. Głównym produktem jest mleko i zboża.
Niegdyś większość gruntów była uprawiana przez PGR-y i po nich zostały nam osiedla, w których znaczna ilość mieszkańców jest trwale bezrobotna.
Ze względu na walory przyrodnicze upatrujemy możliwości wsparcia rozwoju w turystyce: 13% powierzchni Gminy to jeziora, 18% lasy.
Podejmujemy działania chroniące środowisko naturalne: w 2008 roku wymieniliśmy źródło ciepła w szkole na OZE, w 2009 roku taką inwestycje wykonuje Spółdzielnia Mieszkaniowa w Starych Juchach Budujemy halę sportową.
Inwestujemy w infrastrukturę turystyczną: zakończyliśmy projekt polegający na budowie wieży widokowej i zagospodarowaniu plaży w Starych Juchach.
Realizujemy na razie trzy projekty z PO KL, czeka w kolejce do zatwierdzenia siedem!!!
Złożyliśmy do PROW-u wniosek na remont świetlicy wiejskiej w Szczecinowie i 14 km wodociągów wiejskich
Przygotowujemy wniosek do RPO wodno-kanalizacyjny, obejmujący modernizację stacji uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków.
Za aktywność otrzymaliśmy tytuł Europejskiej Gminy, wyróżnienia w konkursie Ekolaur 2009 i Modernizacja Roku.
Najważniejsze dla nas jest jednak inwestowanie w ludzi. Jedną z pierwszych decyzji było utworzenie stanowiska ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. To co robią i czym mogą się poszczycić przedstawią one same.

W następnej kolejności o działalności nówili sami liderzy.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy: projekt Gminne Centrum Aktywności. Projekt realizowany w ramach komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie" finansowanego przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (EOG). - Elżbieta Topolska.

Omówiła historię powstania, cele statutowe, realizacja celów Stowarzyszenie, oraz działania - strategię stowarzyszenia - działania, na których szczególnie się
skupia:
- integracja społeczna (przykład świetlicy środowiskowej),
- wyrównywanie szans - programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży,
- kontynuacyjne szkolenia dla członków stowarzyszenia (zdobywanie i utrwalanie wiedzy w pisaniu projektów, pozyskiwania funduszy, sponsorów).
Projekty zrealizowane do tej pory (ilustrowane zdjęciami), krótki opis, ogólna suma (biegi jaćwieskie, plaża, urodziny Szczecinowa, warsztaty malarskie/rzeźbiarskie, SKOMACK/GCA (osobne omówienie).
Przykłady działań strategicznych:
projekt “Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” - omówienie głównch założeń: poprzez działania wyjaśnienie czym jest demokracja, czym jest społeczeństwo obywatelskie.
Działania dotychczas podjęte - ustawiczne szkolenia, organizacja GCA, targów Organizacji pozarządowych, punkty konsultacyjne dla mieszkańców (konsumenckie, porady komputerowe).
Działania planowane - utrzymanie GCA, zorganizowanie forum obywatelskiego, szkolenia z różnych dziedzin (w tym z zachowań społecznych), prezentacja działań stowarzyszenia w poszczególnych regionach gminy, zbieranie opinii mieszkańców, potrzeb
świetlica środowiskowa w Skomacku Wielkim:
- ożywienie regionów odciętych od “dóbr kultury, edukacji”
- integracja społeczna, wielopokoleniowa,
- programy zajęć, organizacja imprez okolicznościowych, edukacja dzieci i młodzieży
- przygotowanie do uczestnictwa w konkursach, zawodach
ścisła współpraca z lokalnymi działaczami.
Współpraca z lokalnym samorządem

Kolejne wystąpienie dotyczyło lidera w środowisku wiejskim, o czym opowioadała Krystyna Pilawska-Wiercińska: "Zaczęło się wszystko trzy lata temu. W święto narodowe 3 Maja zaprosiłam wszystkie kobiety z mojej wsi na herbatkę. Przyszło więcej niż połowa mieszkanek. W czasie rozmów okazało się, że kiedyś we wsi działała organizacja “koło gospodyń wiejskich”. Lecz kiedy skończyły się dotacje z góry- koło umarło- przestało istnieć. W ten wspólny wieczór zrodziła się myśl, aby kobiety zaczęły działać na rzecz wsi. I tak oto powstała nieformalna grupa kobiet aktywnych “Szczecinowianki”. Tego samego roku wystartowałyśmy na “Pikniku Jaćwieskim”. Nasze wypieki zostały rozchwytane- a nam została “kasa”. Ta pierwsza kasa ugruntowała nas, że razem możemy zrobić coś dla siebie i dla wsi. Teraz już pomyślałyśmy, żeby zrobić coś więcej. Nadarzyła się okazja. Zbliżała się 465 rocznica złożenia wsi Szczecinowa. Na następnym zebraniu, teraz już powiększonym o męską część naszej wsi,. postanowiliśmy, że urządzamy urodziny wsi. Został napisany list do Europy. List był formą małej prezentacji wsi oraz zaproszenie mieszkańców UE na tą uroczystość. Podzielone zostały obowiązki:
Prace ciężkie- niwelacja terenu, plantowanie, rozwalanie gruzowisk, usypanie skarpy, zrobienie estrady i zejścia do jeziora- to mieli w swej gestii mężczyźni. Panie upiekły ciasta, robiły przetwory z ryb, szykowały szaszłyki z grilla, kisiły ogórki, piekły chleb. Dekorację terenu zrobiły dzieci.
Nasunęło się jednak pytanie skąd wziąć finanse na podstawowe działania. Został napisany projekt do PPWOW. Projekt został przyjęty i pozyskaliśmy kwotę 3000zł.- zostało to rozdysponowane na prace ziemne i zrobienie estrady, druga część to zakup do obsługi konsumpcji. Trzecia ostatnia przeznaczona na nagrody dla uczestników konkursów. Pozyskaliśmy również prywatnych sponsorów ich wkład był bardzo pomocny w naszych działaniach. Długo by jeszcze można mówić na temat “urodzin”. Jednak zajęło by to dużo czasu. Reasumując nasze działania związane z “urodzinami”- to wynik imprezy. Udało się zaktywizować ¾ mieszkańców, a sama impreza udała się na 102%. Teraz już myślimy o przyszłym roku. Chcemy zrobić imprezę pt. “Jadą wozy kolorowe”- będzie to wędrówka dookoła jeziora Szóstak, nad którym leżą cztery wsie o różnej konfiguracji narodowościowej. Będzie to (w założeniach) przyjacielska wizyta a celem tej wyprawy będzie: poznanie siebie i wspólne biesiadowanie “okraszone” Teatrem Del’arte i wspólnym śpiewem.
W najbliższych dniach mieszkańcy spotkają się przy ognisku nad jeziorem- będziemy żegnać lato. Takie wspólne biesiadowanie są okazją do dzielenia się przepisami na przetwory, oraz powstają nowe pomysły na bliższe i dalsze działania. Czekamy również na remont naszej świetlicy kiedy to zostanie zrealizowane- będziemy działać i będzie o nas głośno w całej okolicy, a może dużo dalej. I tak oto już teraz zapraszamy miłych gości za rok do wsi Szczecinowo nad jeziorem Szóstak."

Jako ostatni zaprezentowano projekt: Wzmocnienie społeczno/obywatelskich umiejętności starszych kobiet w wioskach wielokulturowych w Północno-Wschodniej Polsce - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - Ryszard Michalski.

W trakcie spotkania prezentowali się będą twórcy ludowi, producenci lokalnych potraw.

Goście w trakcie przerwy mogli popróbować przysmaku przygotowanego przez Danutę Klimowicz- kugla

Zgodnie oceniono, że takiej aktywności lokalnej można gminie pozazdrościć.

Autor: Jarosław Franczuk