Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

25paz2010

MIESZKAŃCY ZAWAD EŁCKICH TWORZĄ PLAN ODNOWY SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

W sobotę, 23 listopada spotkali się mieszkańcy Zawad Ełckich w ramach pierwszego warsztatu dotyczącego przygotowania Planu Odnowy Miejscowości
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.

Mieszkańcy Zawad Ełckich spotkal;i się w sobotę, 23 października na pierwszym warsztacie tworzenia Planu Odnowy Miejscowości. Przybyło blisko 20 osób, które metodą pracy w grupach oceniły walory miejscowości oraz dokonały analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

Zawady są na pewno miejscowością, która zasługuje na wsparcie ze strony Gminy. Aktywni mieszkańcy mogą być wzorem dla innych. Nie każdemy przysługuje miano Godnych Naśladowania, bo taki tytuł otrzymało Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie "MUKSZTY" od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2007 roku. W bieżącym roku Zawady Ełckie zajęły trzecie miejsce w konkursie “Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś”. Konkurs odbywał się pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Wzorem dla innych może być współpraca stałych miszkańców i tych, którzy w Zawach osiedlili się znajdując tu ciszę i spokój oraz piękne krajobrazy.

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach “Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie “Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Stare Juchy przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Zawady Ełckie.
Celem działania “Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:
1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Zawady Ełckie jest obszar tej miejscowości.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.

Plan Odnowy Miejscowości Zawady Ełckie to dokument, który określa strategię działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2007-2013.

Tworzony plan będzie planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

Autor: Jarosław Franczuk