Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

22lis2013

MIESZKANIE W STARYCH JUCHACH, DZIAŁKA W GORŁÓWCE I LISKACH

Atrakcyjne mieszkanie w budynku wielorodzinnym, wyposażone w co, wodę i bardzo niskim czynszem!

Możliwość zakupienia z kredytu na raty!

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza kolejne przetargi ustne nieograniczone
 
-   II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16, położonego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Orzeszkowej 1 w miejscowości  Stare Juchy, stanowiący własność Gminy Stare Juchy, usytuowany na działce nr 489 o pow. 0,2291, KW OL1E/00047999/3.
Powyższa nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej o pow. 49,9 m2 przeznaczona jest do sprzedaży wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą oznaczoną nr 16 o pow. 3,8 m2 wraz z udziałem wynoszącym 49/991 części we współwłasności działki gruntowej nr 489 oraz częściach wspólnych budynku w tym udziale. Lokal mieszkalny położony jest na II piętrze budynku. Składa się z dwóch pokoi , p. pokoju, kuchni i łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie. 
Teren na którym znajduje się zbywana nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza wynosi 74 000,00 zł 
Wadium 7 400,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 24.01.2014 r. o godz. 10oo w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4
 
- II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Gorłówko, stanowiącej własność Gminy Stare Juchy,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 95/1 o pow. 0,7100 ha, KW OL1E/00012982/7.
Teren na którym znajduje się zbywany grunt nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
 
Cena wywoławcza wynosi 60 270,00 zł 
Wadium 6 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 24.01.2014 r. o godz. 12oo w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4
 
-  III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Liski, stanowiącej własność Gminy Stare Juchy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 87/8  o pow. 0,1601 ha, KW OL1E/00013003/8  
Dla powyższego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą nr XXXIV/180/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Liski (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 67 poz. 1093 z dnia 21 maja 2009r.).Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z ewentualnymi usługami nieuciążliwymi dla środowiska. 
 
Cena wywoławcza wynosi 34 600,00 zł
Wadium 3 500,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 24.01.2014 r. o godz. 13oo w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4
 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 20.01.2014r. w podanej wyżej wysokości na konkretną nieruchomość na konto Urzędu Gminy:  
Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002  B.S Ełk Odział Stare Juchy. W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
W przypadku nabycia działki nr 87/8 w obrębie Liski prócz niżej wymienionych kosztow nabywca pokrywa koszty podziału.
 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Nieruchomość lokalowa nr 16 położona przy ul. Orzeszkowej 1 w Starych Juchach oraz działka numer 95/1, obręb Gorłówko nie zostały zbyte w przetargu ustnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 04.10.2013r. 
Działka numer  87/8, obręb Liski nie została zbyta w przetarg ustnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 05.07.2013r., 30.08.2013r.
Do  kwoty wylicytowanej działeki położonej w obrębie Liski zostanie doliczony podatek 23% VAT. Pozostałe nieruchomości są zwolnione z podatku VAT.
O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, operatu szacunkowego nieruchomości, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego gruntów.
Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich. 
        Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów . Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy  tel. (087) 619 90 53 wew. 26
Wójt Gminy Stare Juchy
/-/ Ewa Jurkowska-Kawałko