Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

25lut2015

MIESZKANIE W STARYCH JUCHACH NA SPRZEDAŻ

Gmina Stare Juchy przeznacza do sprzedaży lokal mieszkalny o pow. 49,9 m2 aży wraz z piwnicą

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16, położony w budynku wielorodzinnym przy ulicy Orzeszkowej 1 w miejscowości  Stare Juchy, stanowiący własność Gminy Stare Juchy, usytuowany na działce nr 489 o pow. 0,2291, KW OL1E/00047999/3.

            Powyższa nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej o pow. 49,9 m2 przeznaczona jest do sprzedaży wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą oznaczoną nr 16 o pow. 3,8 m2 wraz z udziałem wynoszącym 49/991 części we współwłasności działki gruntowej nr 489 oraz częściach wspólnych budynku w tym udziale. Lokal mieszkalny położony jest na II piętrze budynku. Składa się z dwóch pokoi , p. pokoju, kuchni i łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.

Teren na którym znajduje się zbywana nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza wynosi 69 950,00 zł

Wadium 7 000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 03.04.2015 r. o godz. 10.00

w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 30.03.2015r. w podanej wyżej wysokości na poniższe konto Urzędu Gminy. 

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium (w gotówce) w wyżej podanym terminie i wysokości na konkretną nieruchomość na konto Urzędu Gminy:  Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002  B.S Ełk Odział Stare Juchy. W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) upłynął po 6 tygodniach licząć od dnia wywieszenia wykazu tj. 08.09.2014r. Wniosków nie złożono.

Nieruchomość lokalowa nie została zbyta w przetargu ustnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 14.11.2014r.

O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, operatu szacunkowego nieruchomości, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego gruntów.

Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

            Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy  tel. (087) 619 90 53 wew. 26

      Wójt Gminy Stare Juchy

  /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko         

Autor: Jarosław Franczuk