Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

21lis2014

"Możliwości współpracy i pozyskiwania środków finansowych w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej w ramach LSR LGD Lider w EGO” - zapraszamy na szkolenie

25 listopada 2014r.
w Bibliotece Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy godz. 14.00 - 18.00

Rozpoczął się kolejny okres programowania środków unijnych na lata 2014 – 2020. W ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziano również działania kontynuujące dotychczasowy program LEADER. Tym działaniem jest RLKS to znaczy Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Aby móc uzyskać wsparcie w ramach tego nowego działania potrzebna będzie Lokalna Strategia Rozwoju obszaru LGD na lata 2014 – 2020.

Z myślą o przyszłości Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” przystępuje do prac nad opracowaniem nowej strategii obszaru.

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju będzie tworzona w sposób partycypacyjny, to znaczy z udziałem wszystkich zainteresowanych grup społecznych, przedstawicieli  trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego. Znaczy to również, że na każdym etapie jej powstawania będą mogły wpływać uwagi do jej treści, będą odbywały się spotkania i warsztaty służące opracowaniu konkretnych zapisów LSR. Postępy prac będą upubliczniane na stronie internetowej LGD.

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu  szkoleniowo – konsultacyjnym, które będzie nie tylko doskonałą okazją do promocji efektów wdrażania LSR  w obecnej perspektywie finansowej, ale przede wszystkim posłuży rozpoznaniu potrzeb głównych interesariuszy, wytyczeniu priorytetowych kierunków rozwoju obszaru, nakreśleniu celów w nowej strategii, tak by nasza LGD dalej pomagała rozwiązywać problemy lokalnych społeczności.

W trakcie spotkania przewidujemy forum wymiany myśli i informacji na temat alokowania środków finansowych na konkretne przedsięwzięcia mające poprawić warunki życia i zaktywizować mieszkańców EGO w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Ewa Próchnicka

 

koordynator ds. obsługi Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"

ul. Plac Wolności 2, 19 - 400 Olecko

tel. +48 87 610 11 83