Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

31gru2015

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od nowego roku w gminach powiatu ełckiego, w tym również w naszej gminie będzie zorganizowana bezpłatna pomoc prawna. W naszej gminie prawnik będzie udzielać pomocy w poniedziałki i czwartki w godz. 9.oo - 13.oo

Informuję, że Powiat Ełcki, z dniem 04.01.2016 r. rozpocznie realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna, która będzie realizowana w podanych niżej miejscach i godzinach. Uprawnieni Mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu.

Informacja

O wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze Powiatu Ełckiego:

1.      Ełk, ul. Małeckich 3/28 pomoc świadczona przez radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku, Poniedziałek – wtorek  w godzinach  9.00 – 13.00 i środa – piątek 10.00 – 14.00;

2.Ełk, ul. Kościuszki 28 A pomoc świadczona przez adwokatów zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku,: Poniedziałek – piątek  w godzinach 13.00 – 17.00;

3.Stare Juchy, ul. Ełcka 8 (Biblioteka Centrum Kultury i Informacji) pomoc świadczona przez radców prawnych z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy: Poniedziałek i czwartek w godzinach 9.00 – 13.00;

4.Straduny, ul. Michała Kajki 10/3 (Centrum  Kultury Gminy Ełk) pomoc świadczona przez radców prawnych z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy: Wtorek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 12.00;

5.Kalinowo, ul. Szkolna 1 (Ośrodek Zdrowia) pomoc świadczona przez radców prawnych z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy: Wtorek i piątek w godzinach 8.00 – 12.00;

6.Prostki, ul.  1 Maja 44 B (Urząd Gminy) pomoc świadczona przez radców prawnych z Fundacji HONESTE VIVERE z Warszawy: Poniedziałek, środa i czwartek w godzinach 8.00 – 12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba uprawniona):

której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat, lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Jaki dokument należy przedłożyć

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej posiada osoba uprawniona, która:

przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
przedłoży zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;
złoży oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w w/w punkcie 7.

Jakie należy złożyć oświadczenie

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej (dotyczy tylko osób korzystających z pomocy społecznej).
Osoba uprawniona, wymagająca niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego składa pisemne oświadczenie, że jest ona uprawniona do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić w/w dokumentów( pkt 1-5).

Jaką można uzyskać poradę

Osoba uprawniona może uzyskać następującą pomoc prawną:

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Autor: Jarosław Franczuk