Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

18cze2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY

z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udostępnienia spisu wyborców do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  w Olsztynie
 

 

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), podaje się do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu uprawnionych do glosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 toku.
Spis zostaje udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Stare Juchy, ul. Plac 500 - lecia 4, 19-330 Stare Juchy w dniach od 17.06.2019 roku do 08.07.2019 roku - pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu tj. 730 - 1530. Każdy rolnik może sprawdzić czy został ujęty ww. spisie.  
Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje poprzez udzielenie informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w nim (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo, że dane wpisane we wniosku różnią się w pewnym zakresie od danych osoby wpisanej do spisu.
W głosowaniu mogą wziąć udział podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gruntów rolnych tj. gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1ha przeliczeniowy.
Powyższe wybory zostaną przeprowadzone w Bibliotece-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, ul. Ełcka 8, 19-330 Stare Juchy.

                                      Wójt Gminy Stare Juchy
                                         /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko