Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

16kwi2014

POŻAR W SZKOLE


  ZAJĘCIA INSTRUKTAŻOWO-METODYCZNE   DLA PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH GMIN
PN. ,,PROWADZENIE AKCJI RATOWNICZEJ ORAZ EWAKUACJI OSÓB ZWIĄZANYCH Z INFORMACJĄ  O POŻARZE W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STARYCH JUCHACH”

W dniach 10-11.04.2014r. na bazie powiatu ełckiego odbyło się szkolenie  instruktażowo-metodyczne w zakresie nakładania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez organy administracji samorządowej. Organizatorem szkolenia był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie a  uczestnikami - pracownicy merytoryczni urzędów miast i gmin z sześciu powiatów: ełckiego, gołdapskiego, mrągowskiego, piskiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego. Pierwszego dnia, w godzinach 10.00-14.00, przedstawiciele WB i ZK poprowadzili wykłady na następujące tematy:

Ÿ Zasady przygotowania gminnych ćwiczeń obronnych.

Ÿ  Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Ÿ Realizacja wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do tworzenia planów    zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu i gminy – wybrane problemy.

Ÿ Realizacja zadań obrony cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Następnie w godzinach 16.30-18.30, na bazie Starostwa Powiatowego oraz UM Ełk, odbyły się zajęcia instruktażowe:

§ Rozwinięcie służby stałego dyżuru.

§ Przygotowanie elementów do rozwinięcia i uruchomienia Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej.

§ Szkolenie formacji obrony cywilnej.

Na podstawie decyzji nr1/SD/2014 Starosty Ełckiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu stałych dyżurów w powiecie ełckim, Wójt Gminy Stare Juchy poleciła uruchomić stały dyżur w UG w godzinach 16.30-18.30 dnia 10.04.2014r. Obsadę stałego dyżuru Wójta Gminy zorganizowano z  trojga pracowników UG wyznaczonych na te stanowiska, zgodnie z opracowaną dokumentacją. Nasz stały dyżur zadziałał w wyznaczonym czasie i bardzo sprawnie przesyłał drogą elektroniczną kolejne meldunki na adres stałego dyżuru Starosty Ełckiego.

Dnia 11.04.2014r., w godzinach 8.00-13.00, zajęcia kontynuowano w oparciu o zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym przygotowane i poprowadzone przez osoby odpowiedzialne w powiecie  i gminach:

§ Koncepcja wprowadzania stopni alarmowych na szczeblu powiatowym.

§ Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku  z wystąpieniem zagrożenia radiacyjnego.

§ Procedury dystrybucji tabletek jodowych w „Pro-Medica” Sp. z o. o. w Ełku w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

§ Procedury dystrybucji tabletek jodowych w punkcie wydawania w m. Nowa Wieś Ełcka (Gmina Ełk) w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

§ Prowadzenie akcji ratowniczej oraz ewakuacji osób z obiektu użyteczności publicznej – Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

Dla naszej gminy punktem kulminacyjnym szkolenia były zajęcia instruktażowo-metodyczne pn. „Prowadzenie akcji ratowniczej oraz ewakuacji osób związanych z informacją o pożarze w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach”. Całość przedsięwzięcia zrealizowano wg scenariusza opracowanego przez Marka Handla – inspektora UG ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

O godz. 12.00 sekretariat ZSS informuje o pożarze na nr alarmowy 998. Pożar powstał w pokoju nauczycielskim i swoim zasięgiem obejmuje także fragment szkolnego korytarza. Dyrektor  nakazuje ewakuację szkoły. Policja blokuje dojazd do budynku od strony skrzyżowań ul. Mazurskiej z ul. Kętrzyńskiego i ul. Jeziorną. Po kilku minutach  od ogłoszenia alarmu  przybywa jednostka OSP Stare Juchy, następnie pojazdy PSP z Ełku,  w tym samochód ratowniczo-gaśniczy z wysuwaną drabiną oraz jednostki OSP Grabnik i Skomack Wielki. Strażacy błyskawicznie przystępują do akcji ratowniczo-gaśniczej. Wydzielający się dym oraz płomienie są przyczyną lekkiego zatrucia i poparzeń jednej z nauczycielek oraz pracownika administracyjnego. W międzyczasie przyjeżdża ambulans ratowniczy z „Pro-Medica” Ełk. Strażacy prowadzą akcję ratowniczą, udzielają pierwszej pomocy medycznej a następnie przekazują poszkodowanych dla ratowników z Ełku. Tymczasem ewakuacja szkoły przebiega sprawnie i bez zakłóceń. Nauczyciele prowadzą uczniów w wyznaczone, bezpieczne miejsce, tj. plac obok szkoły (niebawem powstanie tam nowe boisko sportowe). Tam przeprowadzają sprawdzenie obecności w klasach. Ratownicy udzielają pomocy poszkodowanym i decydują o przewiezieniu jednej osoby – nauczycielki   do  „Pro-Medica” w Ełku, w celu wykonania niezbędnych badań. Druga osoba poszkodowana,  po udzieleniu pomocy  zostaje zwolniona ponieważ  nie odniosła poważniejszych obrażeń. Akcja gaśnicza strażaków dobiega końca, pożar zostaje szybko opanowany. Prawdopodobnie  został spowodowany uszkodzeniem czajnika bezprzewodowego, co spowodowało zwarcie elektryczne. Wyznaczony nauczyciel informuje  dyrektora  o bezpiecznej ewakuacji wszystkich uczniów. W związku z tym, że należy dokonać wstępnych oględzin miejsca pożaru oraz oceny strat materialnych, dyrekcja szkoły ogłasza koniec zajęć lekcyjnych. Niebawem dociera do dyrekcji informacja, że nauczycielka poszkodowana podczas pożaru,  po wykonaniu niezbędnych badań  i zabiegów zostanie zwolniona do domu.

Ogólnie w ćwiczeniu wzięło udział:

Ÿ KP PSP  Ełk – 4 strażaków, 1 pojazd pożarniczy z drabiną SD-30;

Ÿ KP Policji Ełk (w tym obsada RD Policji w Starych Juchach) – 4 funkcjonariuszy, 2 pojazdy;

Ÿ OSP Stare Juchy, Grabnik i Skomack Wielki – 18 strażaków(w tym 2 ratowników medycznych), 3 pojazdy pożarnicze;

Ÿ Ambulans ratowniczy „Pro-Medica” Sp. z o. o. z Ełku – 2 ratowników medycznych.

Nie można oczywiście pominąć udziału w ćwiczeniu całego personelu oraz dzieci i młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Ewakuacja szkoły została b. wysoko oceniona przez przedstawicieli WB i ZK UW z Olsztyna i wszystkich uczestników szkolenia. Taka sama nota dotyczyła strażaków i policjantów.

Na zakończenie zajęć, o godz. 13.30 odbyło się w sali konferencyjnej hotelu „Gryfia-Mazur” w Szeligach k. Ełku (miejscu zakwaterowania uczestników ćwiczenia), omówienie i ocena ćwiczeń oraz dyskusja. Przedstawiciele WB i ZK UW w Olsztynie b. dobrze ocenili przebieg szkolenia oraz ćwiczeń.

Podsumowując należy stwierdzić, że ćwiczenia w naszej gminie przebiegły zgodnie z przygotowaną dokumentacją oraz zachowaniem niezbędnych procedur z zakresu zarządzania kryzysowego. Na szczególną uwagę zasługuje sprawne i profesjonalne działanie strażaków, funkcjonariuszy Policji oraz ratowników medycznych. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko ćwiczenia i cały czas „mieć oczy otwarte”, aby najlepiej uniknąć lub zminimalizować skutki sytuacji kryzysowych.