Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

5maj2017

PRACA W URZĘDZIE GMINY STARE JUCHY

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza nabór do pracy na stanowisko konserwatora  sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Starych Juchach i Gorłówce.

Wymiar zatrudnienia: 1 osoba – pełny etat;
 Wymagania w stosunku do kandydatów:

            a/ wykształcenie zawodowe, średnie techniczne elektryczne;

            b/ umiejętność montażu oraz naprawy sieci wodociągowych;

            d/ umiejętność wymiany wodomierzy;

            e/ prawo jazdy kat. B;

            f/ podstawowa znajomość obsługi komputera;

            g/ korzystanie z pełni praw publicznych;                           

            h/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

            i/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;

            j/ nieposzlakowana opinia

            k/ preferowane uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 k V;

            l/ dyspozycyjność;

            ł/ cechy osobowości: samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, zdolności

                organizacyjne, dokładność, terminowość;

            m/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

 

3.  Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

1) prace związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody;

2) obsługa stacji uzdatniania wody;

3) usuwanie awarii sieci wodociągowej – kanalizacyjnej.

 

4.   Wymagane dokumenty:

a/ list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014, poz.1202  ze zm.)"

     b/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

     c/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia

         kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);

     d/ kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

     e/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia

         o zatrudnieniu);

     f/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje( kursy, certyfikaty, zaświadczenia);

     g/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym  stanowisku;

     h/ oryginał kwestionariusza osobowego.

 

5.    Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

a/ termin 12.05.2017 r. do godz. 1500

b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na  stanowisko konserwatora” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Juchach pok. nr 2 – sekretariat  lub pocztą na adres 19-330 Stare Juchy ul. Plac 500-Lecia 4 (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.