Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

9cze2014

PROJEKTOWO TO I OWO

 

REGULAMIN

Listu intencyjnego na inicjatywy lokalne

PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2014

§ 1

 

PREAMBUŁA

Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie, których działają. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego owocować ma stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

 

Działania podejmowane przy realizacji zadań służyć mają przede wszystkim inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także odkrywaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów Programu jest wzmocnienie roli domu kultury, jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców. Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury).

 

§ 2

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach jest realizatorem projektu: „Projektowo to i owo”, który jest realizowany w II częściach.:

I część GOK musi dokonać wyboru w oparciu o zasady zawarte w niniejszym regulaminie, od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru podanym do publicznej wiadomości;

§ 3

CEL

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

§ 4

UPRAWNIENI POŁYSMODAWCY:

Społeczność lokalna Gminy Stare Juchy

§ 5

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

 

1.      Zadania mające na celu wyłonienie nowych inicjatyw i odkrycie nowych talentów na terenie naszej Gminy. Zadania mające na celu pogłębienie relacji z mieszkańcami naszej Gminy.

2.      Zadania realne do wykonania przy współpracy w Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starych Juchach po wspólnym opracowaniu: opisu projektów, harmonogram działań, preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatu.

 

§ 6

WYMAGANIA FORMALNE I FINANSOWE DLA ZADANIA

 

1.      Maksymalna kwota budżetu jednego pomysłu złożonego do GOK –u w ramach I części zadania może zakładać koszty w wynosić  do 4000,00 zł brutto. Budżet na to zadanie zostanie przygotowany po zatwierdzeniu pomysłu wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starych Juchach. 

2.      Maksymalna kwota dofinansowania drugiej części zadania na realizację wszystkich pozytywnie zaopiniowanych wszystkich pomysłów (od 3 do 7) wynosi 22 000 zł brutto. Dofinansowanie II części zadania „Projektowo to i owo” wynosi do 95% budżetu

3.       Wkład własny do projektu zapewnia Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach, po wyłonieniu przez komisję pomysłów spełniających wymagane kryteria.

4.       W ramach zadania nie można finansować prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów.

5.      Dofinansowanie nie może być przeznaczone na pokrycie:

a. wydatków inwestycyjnych;

b. zakupu środków trwałych.

6.      Wszystkie koszty związane z realizacją zadania muszą być poniesione

w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w trakcie realizacji zadania

 

§ 7

TERMINY I TRYB NABORU LISTÓW

 

1.      List  intencyjny należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach do dnia 30 czerwiec 2014r. do godz. 15:00 na załączonym do regulaminu formularzu.

2.        W dniu 05 lipca 2014r. podczas Festynu na stadionie należy zaprezentować własny pomysł przed komisją. (max 15 min.)

3.      Komisja ogłosi wyniki wyboru pomysłów w dniu 09 lipca 2014r.

4.      Przedstawiony pomysł działania animacyjnego może być realizowany w terminie
od 28 sierpnia do 16 listopada 2014 roku.

                                                                                    

§ 8

TRYB OCENY LISTÓW:

Listy złożone po upływie terminu naboru określonego przez regulamin lub nieuzupełnione we wskazanym czasie nie będą rozpatrywane.

§ 9

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Wnioski będą oceniane przez Zespół Oceniający w oparciu o następujące

kryteria oceny merytorycznej.

 

L.p

Kryterium Punktacja

0-10

1

Preferowane będą pomysły wspierające inicjatywy

oddolne lub zainicjowane oddolnie, w sposób

nieformalny, wynikające z inicjatywy społeczności

lokalnej, realizowane z uwzględnieniem różnorodnych

grup wiekowych.

 

 

2

Rozpoznanie możliwości współpracy ze społecznością

Lokalną

 

3

Preferowane będą pomysły, w których wnioskodawca

wykazuje się rozpoznaniem potrzeb i możliwości

współpracy z grupami i osobami nieobecnymi

w dotychczasowych działaniach domu kultury, a

wzmacniającymi potencjał społeczności lokalnych/ odkryty talent

 

4

Koncepcja wykorzystania posiadanych zasobów

infrastrukturalnych, kadrowych i adaptacji przestrzeni

publicznej na potrzeby realizacji zadania

Preferowane będzie zaprojektowanie możliwie

najszerszego zakresu współpracy ze społecznościami

 

 

dofinansowano ze Środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” na zadanie pn:. „Projektowo To I Owo” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach.

Listy, które otrzymały do 80% punktacji zostają wybrane, jako pomysły przechodzące do kolejnego etapu, czyli planowania budżetu i formułowania wniosku na działania.

Listy, które otrzymały poniżej 80% punktacji nie przechodzą do kolejnego etapu i nie podlegają kolejnej ocenie.

Autor: mA