Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

24cze2009

„PRZYWRÓCENI SPOŁECZEŃSTWU” - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH REALIZOWANY W GMINIE STARE JUCHY

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, “systematycznie” korzystających z pomocy społecznej, przywracająca samodzielność życiową oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin poszukujących wsparcia.

Cele szczegółowe:
- nabycie umiejętności swobodnego nawiązywania kontaktów społecznych,
- wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własne siły,
- nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życia codziennego i przyjęcia aktywnej postawy w pokonywaniu życiowych trudności,
- nabycie umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby,
- zdobycie/podwyższenie kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy,
Działania realizowane w ramach projektu są zgodne z zasadami wspólnotowymi - politykami horyzontalnymi tzn.:
- równość szans (wyrównywanie szans na rynku pracy, promowanie partnerskiego wzorca podziału ról społ. i zaw., równy dostęp do informacji i uczestnictwa w projekcie zarówno mężczyzn, jak i kobiet),
- rozwój społeczeństwa informacyjnego (doskonalenie kwalifikacji i dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy, podwyższenie poziomu edukacji społeczeństwa, wykorzystanie technologii informatycznych w szkoleniach),
- rozwój lokalny(zmniejszenie obszaru wykluczenia społ. i wzrost poziomu wykształcenia),
- zrównoważony rozwój.

Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO KL:
1) w odniesieniu do wyboru grup docelowych projektu. Przyjęto, że osoby korzystające z usług systemu pomocy społ. będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w dostępie do rynku pracy oraz w nawiązywaniu kontaktów społecznych prowadzących do integracji społecznej za pośrednictwem GOPS.
2) odnośnie poprawy dostępu do rynku pracy i wzmocnienie kontaktów społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społ., gdyż ukierunkowany jest na udzielenie wielostronnego wsparcia na rynku pracy oraz w środowisku lokalnym bezrob. Projekt będzie kierowany przede wszystkim do osób bezrob. w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społ., a w szczególności do nie podejmujących zatrudnienia ze względu na konieczność sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi bądź osobami zależnymi.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 25 osób korzystających ze świadczeń pomocy społ., w wieku 18-60 lat. W zakresie rozwoju form aktywnej integracji, projekt będzie realizowany za pomocą następujących narzędzi:
- kontrakt socjalny,
- program aktywności lokalnej.

W ramach kontraktu socjalnego objęliśmy pomocą 17 osób, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, w tym nieaktywne zawodowo z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi.

Do udziału w Programie Aktywności Lokalnej zaprosiliśmy 8 rodzin korzystających z pomocy tut. ośrodka zagrożonych wykluczeniem społecznym, również bezrobotnych. Do PAL skierowaliśmy osoby nieradzące sobie z problemami życia codziennego. W rodzinach tych występują negatywne zjawiska, takie jak: alkoholizm, bezradność w sprawach opiek.-wych., konflikty, zły stan zdrowia. Dzieci nie znajdują oparcia w swoich rodzicach, nie mają odpowiednich warunków rozwoju, powielają niewłaściwe wzorce co powoduje zarówno problemy szkolne, jak i wychowawcze. Rodziny te są zagrożone marginalizacją, a dorastające dzieci mają utrudniony start w dorosłe życie, a w efekcie stają się kolejnym pokoleniem uzależnionym od pomocy społecznej.

a) Kontrakty socj. zostały zawarte z 17 osobami, ponadto osoby te zostaną objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (od momentu podpisania kontraktu do czasu jego zakończenia).Klienci w ramach kontraktów zostaną skierowani do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w Ełku na okres 5 m-cy(VI-XI/09). Zajęcia w KIS-ie będą obejmowały następujące działania:
- poradnictwo rodzinne i z zakresu bezpieczeństwa korespondujące z cyklem warsztatów socj. i psych. (14 godz.);
- poradnictwo rodzin., obywatel. i prawo pracy- wybrane elementy prawne ( 30 godz.),
- zajęcia grupowe z psychologiem ( 8 godz.),
- określenie indywidualnej ścieżki zawodowej,
- warsztaty grupowe z doradcą zawod. ( 5 godz.),
- zajęcia indyw. z doradcą zawod. (5 godz.),
- spotkania indywidualne z doradcą zawodowym (5 godz.)
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i rozpoczynania działalności gospod. ( 10 godz.),
- warsztaty umiejętności gospodarowania budżetem domowym oraz racjonalnego wykorzystania produktów żywność.( 30 godz.),
- warsztaty socjoterapeutyczne- zajęcia grup i indyw.( 10 godz.),
- spotkanie z lekarzem medycyny pracy pod kątem przyszłego podjęcia zatrudnienia (2godz.),
- szkolenie zawodowe: szkolenie komputerowe z obsługą kasy fiskalnej + Telepraca ( 44 +2 godz.)
- warsztaty w formie wyjazdu do Spółdzielni Socjalnej w Prostkach (8 godz.)
Ponadto przewidziano :
- zajęcia integracyjne
- szkolenie - pierwsza pomoc przedmedyczna (poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych)

b) Program aktywności lokalnej został skierowany do 8 osób. Działania będą obejmowały:
- szkolenie - pierwsza pomoc przedmedyczna (poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych) (16 godz.)- VI/09- usługa zlecona firmie szkol.,
- trening motywacyjny, pozytywnego myślenia, twórczego rozwiąz. problemów ( 24 godz.)- VII/09,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i rozpoczynanie działalności gospod.( 24 godz.)- VIII/09,
- szkolenie zawodowe- mała gastronomia z elementami cateringu ( 120 godz.)- IX/09- usługa zlecona firmie szkol.,
- działania środowiskowe.
- zajęcia integracyjne.


Do tej pory odbyło się jedno spotkanie organizacyjno - integracyjne w dniu 15 czerwca 2009 o godz. 1000. Od dnia 17 czerwca do 19 czerwca dla wszystkich beneficjentów (kontrakt socjalny i Program Aktywności Lokalnej) odbyło się szkolenie - pierwsza pomoc przedmedyczna (poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych).

Autor: Damian Bujnowski