Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

14lis2018

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Wójt Gminy Stare Juchy przedstawia raport z Konsultacji Społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem Pozarządowym w zakresie działalności Pożytku Publicznego na 2019 r., które odbyły się 6 listopada 2018 r. w formie spotkania w Bibliotece-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy.
 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH

 

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK

Działając na podstawie:

1. Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy,

przeprowadzono konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2019 rok, w celu zebrania uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu w/w dokumentu.

 

Konsultacje społeczne odbyły się 6 listopada 2018 r. w formie spotkania w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy o godz. 11:00. Konsultacje przeprowadzono w sposób bezpośredni. Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można było zgłaszać w czasie spotkania. Konsultowany dokument został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy, na BIP Gminy Stare Juchy, wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Stare Juchy oraz wysłany drogą e-mailową do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stare Juchy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w 2019 r. została oszacowana na podstawie zgłoszeń dokonywanych w latach ubiegłych oraz dokonanych w bieżącym roku w odpowiedzi na zapytanie pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Zapotrzebowanie drogą e-mailową zgłosiło:

Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z Ełku (opieka nad ludźmi starszymi i przewlekle chorymi – 20.000,00 zł),
Fundacja Human „Lex” Instytut (Festiwal Juchy Soundsystem - Zażywam Tylko Dźwięków – 15.000,00 zł),
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” – 6.000,00 zł,
Klub Sportowy Orzeł Stare Juchy (Treningi z Orłem 2019 – 7.200,00 zł, XIII Biegi Jaćwieskie – 5.800,00 zł),
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak – 15.000,00 zł

Zapotrzebowanie telefonicznie zgłosiło:

Stowarzyszenie Adelfi (reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - działalność AlterCIS) – poinformowało telefonicznie o wycofaniu się ze współpracy z terenu Gminy Stare Juchy
Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku (wyścig kolarski o puchar Wójta – 6 tys. zł)

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele 3 organizacji pozarządowych: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, OSP Gorłówko, Stowarzyszenie Klub Sportowy Orzeł Stare Juchy. Udział w konsultacjach wzięli również przedstawiciele nieformalnego Koła Miłośników Skomacka, przedstawiciele BCiK, przedstawiciele mieszkańców Gminy  Stare Juchy oraz przedstawicieleUrzędu Gminy Stare Juchy.

Podczas konsultacji wniesiono do Programu następujące uwagi:

Pytano o wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs ofert – uczestnicy zostali poinformowani o wcześniej zgłoszonym zapotrzebowaniu przez organizacje pozarządowe i z czego wyniknęły kwoty wpisane do Programu na poszczególne zadania. 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Klub Sportowy Orzeł Stare Juchy zaproponował aby przedstawić na konsultacjach za przykład „Program współpracy samorządu powiatowego w Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Zwrócono się z prośbą aby w „Rocznym programie współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2019 rok” uwzględnić zapisy przykładowo podanego programu w zakresie zadań priorytetowych takich jak upowszechnienie turystyki czy regranting, czyli przekazanie dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3.
OSP Gorłówko zgłosiło chęć organizacji Mikołajek dla dzieci z terenów wiejskich w ramach zadania – w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 6.000,00 zł
W trakcie konsultacji odbyła się dyskusja na temat osobowości prawnej podmiotów które mogą starać się o dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert. Pojawiła się prośba o wsparcie Nieformalnego Koła Miłośników Skomacka w zakresie wiedzy na temat działalności organizacji pozarządowych. Wsparcie w zakresie merytorycznym zaproponował przedstawiciel Stowarzyszenia Klub Sportowy Orzeł Stare Juchy. Koło Miłośników Skomacka planuje zarejestrować działalność jako organizacja. Wyraziła chęć zorganizowania ścieżek zdrowia oraz wybudowania tablic informacyjnych na terenie Skomacka, na których miałyby znaleźć się informacje historyczne wraz ze zdjęciami. W celu upowszechnienia turystyki zaproponowano przeprowadzenie zabawy Geocaching, polegającej na wyszukiwaniu skarbów za pomocą odbiornika GPS - zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. Przedstawiciele Koła Miłośników Skomacka określili zapotrzebowanie na 14.000,00 zł.
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” zasugerowało, że na zadania wymagające mniejszych środków finansowych warto składać wnioski do organizowanego przez nich konkursu Działaj Lokalnie, na którego współfinansowanie „STOPA” również złoży wniosek do Wójta Gminy Stare Juchy na konkurs ofert w 2019 roku.
Poruszony został problem pozyskiwania przez organizacje funduszy z wielu źródeł.
Organizacje zgłosiły chęć udziału w pracach komisji konkursowej.
Odbyła się dyskusja na temat zmian w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów Niepokój wzbudziły kolejne zmiany dotyczące formularzy wniosków, sprawozdań i umów.

Szczegółowa wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie Gminy Stare Juchy na 2019 rok.

Sporządził/ła:                                                                                 

Podinspektor ds. rozwoju Gminy

(-) Renata Nowosielska

Zatwierdził/ła:

Wójt Gminy Stare Juchy

(-) Ewa Jurkowska - Kawałko

Autor: Renata Nowosielska