Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

15lis2017

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy, przeprowadzono konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok, w celu zebrania uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu w/w dokumentu.

Konsultacje społeczne odbyły się 9 listopada 2016 r. w formie spotkania w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy o godz. 11:30. Konsultacje przeprowadzono w sposób bezpośredni. Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można było zgłaszać w czasie spotkania. Konsultowany dokument został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy, na BIP Gminy Stare Juchy, wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Stare Juchy oraz wysłany drogą e-mailową do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stare Juchy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w 2018r. została oszacowana na podstawie zgłoszeń dokonywanych w latach ubiegłych oraz dokonanych w bieżącym roku w odpowiedzi na zapytanie pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Zapotrzebowanie drogą e-mailową zgłosiło:

1. Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze (Piknik Paralotniarski – 8 tys. zł),
2. OSP Stare Juchy (wydawnictwo na temat działalności OSP w Gminie Stare Juchy – 3 tys. zł),
3. Fundacja Human „Lex” Instytut (Festiwal Juchy Soundsystem - Zażywam Tylko Dźwięków – 10.000,00 zł),
4. Fundacji Szczęśliwy Człowiek Beatus Homo (piknik sportowy dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej – 10 tys. zł),
5. Stowarzyszenie Adelfi (reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - działalność AlterCIS – 6 tys. zł),
6. Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z Ełku (opieka nad ludźmi starszymi i przewlekle chorymi – 20 tys. zł),
7. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” (konkurs grantowy Działaj Lokalnie – 6 tys. zł).

Zapotrzebowanie telefonicznie zgłosiło:

1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy (Mikołaj 2018 – 5 tys. zł),
2. Stowarzyszenie Klub Sportowy „ORZEŁ” Stare Juchy (treningi z ORŁEM – 9 tys. zł),
3. Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „MUKSZTY” (zajęcia sportowe dla dzieci – 4 tys. zł),
4. Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku (wyścig kolarski o puchar Wójta – 4 tys. zł, szkółka kolarska 4 tys. zł).

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele 9-ciu organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy, Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „MUKSZTY”, OSP Gorłówko, OSP Stare Juchy, Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA, Fundacji Szczęśliwy Człowiek Beatus Homo, Stowarzyszenia Klub Sportowy „ORZEŁ” Stare Juchy, Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego, Fundacji Human „Lex” Instytut  oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Stare Juchy.

Podczas konsultacji wniesiono do Programu następujące uwagi:

1. Pytano o wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs ofert – uczestnicy zostali poinformowani o wcześniej zgłoszonym zapotrzebowaniu przez organizacje pozarządowe i z czego wyniknęły kwoty wpisane do Programu na poszczególne zadania. 
2. OSP Gorłówko zgłosiło chęć organizacji zawodów strażackich dla grup młodzieżowych w ramach zadania - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki – 3 tys. zł oraz utworzenie strażackiej izby pamięci w ramach zadania - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2 tys. zł.
3. OSP Stare Juchy zgłosiło prośbę o zwiększenie środków na zadania w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o 10 tys. zł,
4. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” zasugerowało, że na zadania wymagające mniejszych środków finansowych warto składać wnioski do organizowanego przez nich konkursu Działaj Lokalnie, na którego współfinansowanie „STOPA” również złoży wniosek do Wójta Gminy Stare Juchy na konkurs ofert w 2018 roku. Pozwoli to „zaoszczędzić” gminne środki finansowe na projekty wymagające większych nakładów i zrealizować jednocześnie więcej projektów poprzez wykorzystanie środków pozostających do dyspozycji „STOPY” w ramach konkursu Działaj Lokalnie, ponieważ ten konkurs jest współfinansowany w wielu źródeł.   
5. Organizacje zgłosiły chęć udziału w pracach komisji konkursowej.
6. Odbyła się dyskusja na temat zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niepokój wzbudziły kolejne zmiany dotyczące formularzy wniosków, sprawozdań i umów.
7. Stowarzyszenie Klub Sportowy „ORZEŁ” Stare Juchy zgłosiło chęć wsparcia Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach w organizacji corocznej imprezy sportowej pod nazwą „Biegi Jaćwieskie” w ramach środków finansowych, które wcześniej zgłosiło do Programu.

Szczegółowa wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie Gminy Stare Juchy na 2018 rok.

Sporządził/ła:                                                                                 

Inspektor ds. rozwoju Gminy

(-) Agnieszka Łempicka

Zatwierdził/ła:

Wójt Gminy Stare Juchy

(-) Ewa Jurkowska - Kawałko

Autor: Agnieszka Łempicka