Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

21lis2014

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA EŁCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Działając na podstawie:

1. Art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),

2. Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy,

3. Zarządzenia nr 79.2014 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 września 2014r.,

na terenie Gminy Stare Juchy przeprowadzono konsultacje społeczne "Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego", w celu zebrania uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu w/w dokumentu.

Konsultacje społeczne w/w dokumentu przeprowadzone zostały również w pozostałych gminach, razem z Gminą Stare Juchy tworzących Ełcki Obszar Funkcjonalny – Gminie Miasto Ełk, Gminie Ełk, Gminie Kalinowo oraz Gminie Prostki.

W Gminie Stare Juchy konsultacje społeczne trwały od 26 września do 30 października 2014 r.

Konsultacje prowadzono w sposób pośredni i bezpośredni. Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można było zgłaszać na formularzu konsultacyjnym, który wraz z konsultowanym dokumentem był dostępny:

  • w formie drukowanej – w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500-lecia 4, pok. nr 4,
  • na stronie internetowej www.stare-juchy.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Juchy w zakładce: Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dla EOF.

Wypełniony formularz można było:

  • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Juchy (ul. Plac 500-lecia 4, pok. nr 3),
  • wysłać na adres: Urząd Gminy Stare Juchy, ul. Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy,
  • przesłać elektronicznie na adres: ug@stare-juchy.pl.

O konsultacjach informowano także poprzez:

- ogłoszenie w lokalnej prasie ("Rozmaitości Ełckie" Nr 39 (825) 26 września - 2 października 2014),

- wywieszenie Zarządzenia Nr 79.2014 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 września 2014r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy,

Podczas konsultacji nie wniesiono uwag do dokumentu.

Stare Juchy, dnia 21.11.2014r.

      Wójt Gminy Stare Juchy

  (-) Ewa Jurkowska - Kawałko

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki
samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”,
ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Autor: Agnieszka Łempicka