Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

21lis2014

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO "ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EŁCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014 - 2025

Działając na podstawie:

1. Art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),

2. Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy,

3. Zarządzenia nr 86.2014 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 2 października 2014r.,

na terenie Gminy Stare Juchy przeprowadzono konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko "Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025", w celu zebrania uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu w/w dokumentu.

Konsultacje społeczne w/w dokumentu przeprowadzone zostały również w pozostałych gminach, razem z Gminą Stare Juchy tworzących Ełcki Obszar Funkcjonalny – Gminie Miasto Ełk, Gminie Ełk, Gminie Kalinowo oraz Gminie Prostki.

W Gminie Stare Juchy konsultacje społeczne trwały od 3 do 23 października 2014 r.

Konsultacje prowadzono w sposób pośredni i bezpośredni. Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można było zgłaszać na formularzu konsultacyjnym, który wraz z konsultowanym dokumentem był dostępny:

  • w formie drukowanej – w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500-lecia 4, pok. nr 4,
  • na stronie internetowej www.stare-juchy.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Juchy w zakładce: Prognoza oddziaływania na środowisko „Zintegrowanej Strategii Rozwoju EOF na lata 2014-2015”.

Wypełniony formularz można było:

  • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Juchy (ul. Plac 500-lecia 4, pok. nr 3),
  • wysłać na adres: Urząd Gminy Stare Juchy, ul. Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy,
  • przesłać elektronicznie na adres: ug@stare-juchy.pl.

O konsultacjach informowano także poprzez:

- ogłoszenie w lokalnej prasie ("Rozmaitości Ełckie" Nr 40 (826) 3-9 października 2014),

- wywieszenie Zarządzenia Nr 86.2014 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 2 października 2014r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy,

Podczas konsultacji nie wniesiono żadnych uwag do Prognozy oddziaływania na środowisko „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025”.

Stare Juchy, dnia 21.11.2014r.

      Wójt Gminy Stare Juchy

                                                           (-) Ewa Jurkowska - Kawałko

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 („Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Autor: Agnieszka Łempicka