Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

12sty2011

ROK PROJEKTOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STARYCH JUCHACH

Aplikowanie o środki unijne lub wsparcie finansowe na zadania publiczne z różnych źródeł i programów wymaga czasu i umiejętności. Warto więc opisać i podsumować o co aplikowaliśmy, co uzyskaliśmy, a co jeszcze przed nami.
W roku minionym najpoważniejszym zadaniem inwestycyjnym dla naszego ośrodka była realizacja projektu "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczecinowo gmina Stare Juchy". Złożony wniosek o przyznanie pomocy do PROW w ramach działania 312,322,323 "Odnowa i rozwój wsi", został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie i 09.11.2009 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starych Juchach.Koszt całkowity operacji(po przeprowadzeniu przetargu wg ustawy o zamówieniach publicznych) wyniósł 216 610,15 zł. Kwota pomocy z umowy przyznania dla całej operacji, czyli 75% kosztów kwalifikowanych stanowi 134,257 zł.Po dokonaniu kontroli inwestycji i dokumentacji przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, GOK w Starych Juchach otrzymał w grudniu 2010 roku przyznaną kwotę pomocy.Należy podkreślić, iż przygotowanie dokumentacji oraz zabezpieczenie środków i pilotowanie złożenia wniosku na omawianą inwestycję to zasługa władz gminnych.Od chwili podpisania umowy o przyznanie pomocy dyrektora GOK-u z UM w Olsztynie, Gminny Ośrodek Kultury realizował etapy inwestycji.

27 stycznia 2010 roku, Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach złożył wniosek do LIDERA na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", projekt pn. "Organizacja IV Pikniku Jaćwieskiego w Starych Juchach w dniach 07.08-08.08.2010 r., adresowanego do mieszkańców gminy Stare Juchy, mieszkańców gmin z obszaru EGO oraz turystów odwiedzających obszar EGO".Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji wynosi 22 995,49 zł.Stanowi to 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych na organizację tej imprezy.Niestety bardzo późno(ok.15.08.2010 r) otrzymaliśmy informację z UM w Olsztynie o wszczęciu procedury rozpatrywania złożonego przez nas wniosku.Zatem po wnoszonych poprawkach, podpisanie umowy o przyznanie pomocy nastąpiło dopiero 03.12.2010 roku. W tym dniu został złożony wniosek o płatność. Procedura wypłacenia środków z przyznanej pomocy może trwać 3 m-ce. Tak więc oczekujemy na jej realizację.

Założenie przez pracowników GOK-u i osób wspierających kulturę- Towarzystwa Edukacyjno-Kulturalnego "Sobótka" zaowocowało szerszą możliwością pozyskiwania środków na działania edukacyjno-kulturalne GOK-u.Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w maju 2010 roku i do końca ub roku na wsparcie finansowe działań naszej placówki i świetlicy wiejskiej w Skomacku Wielkim "Sobótka" pozyskała 15 670 zł. Dodatkowo na wsparcie organizowanej imprezy "Juchy Soundsystem" z puli Starosty Powiatu Ełckiego Krzysztofa Piłata, otrzymaliśmy 800.00 zł.Daje to ogólną kwotę 16 470 zł.

W listopadowym naborze wniosków do LIDERA na organizację z zakresu małych projektów, 09.11.2010 roku GOK w Starych Juchach złożył 2 wnioski:

1."Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzechowo, gmina Stare Juchy".Koszty kwalifikowane wyniosą 34 259.60 zł, 70% pomocy do przyznania to kwota 23.981.72 zł. Remont obejmuje wymianę okien i drzwi wejściowych i wewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy,modernizację sanitariatu, prace budowlano-kosmetyczne.

2."Organizację V Pikniku Jaćwieskiego w Starych Juchach w dniach 06-07.08.2011 roku".Kwota pomocy wyniesie 25 000 zł, tj 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych 35. 714,29 zł.

Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy informacje z biura Lider w EGO o pozytywnym rozpatrzeniu złożonych wniosków. Jednocześnie poinformowano nas o przekazaniu wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie celem dalszej weryfikacji.

Autor: Danuta Klimowicz