Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

3wrz2007

RÓWNAĆ SZANSE 2007 REGIONALNY KONKURS GRANTOWY

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców.

O dofinansowanie projektów adresowanych do młodzieży mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież).

Dotacje będą przyznawane na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych;

popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie;

kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji;

podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja;

tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym wspólne działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości;

tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.

Maksymalna kwota dotacji - 7000zł

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008r.

Termin przesyłania wnoisków: do 10 października 2007r.

Informacje o programie można uzyskać telefonicznie (0 22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl

Formiularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl oraz stronie Partnera Regionalnego: Stowarzyszenie Tratwa, 10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1; www.tratwa.pl; adres e-mailowy: olsztyn@rownacszanse.pl; tel. (0 89) 526 95 94 wew. 46

Autor: Ewa Próchnicka