Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

11lip2011

RUSZA IV EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W GOPS-ie STARE JUCHY

W poprzednich latach, jak informowaliśmy czytelników strony, realizowaliśmy projekt systemy, który kontynuujemy w roku bieżącym. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Przywróceni społeczeństwu – program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy”. Dotychczas na realizację powyższego projektu pozyskaliśmy z EFS fundusze w wysokości 293.994,14 zł.

Projekt jest skierowany na beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach i ma na celu przeciwdziałanie bezradności i bezdecyzyjności poprzez wzmocnienie poczucia wewnętrznego systemu motywacji, zdobycie wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i profilaktyki w rodzinie oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

Zadania projektu będą realizowane w ramach Kontraktu Socjalnego (19 uczestniczek) i Programu Aktywności Lokalnej (10 uczestników). Do podpisania Kontraktu Socjalnego rekrutowane są kobiety w wieku produkcyjnym, a umowy na uczestnictwo w Programie Aktywności Lokalnej podpisywane są z osobami w wieku 15-25 lat.

Biorąc pod uwagę specyfikę powyższych grup podjęta będzie aktywizacja społeczna, zdrowotna, edukacyjna i zawodowa uczestników. Uczestnicy Kontraktu Socjalnego odbędą następujące szkolenia/warsztaty:

- doradztwo zawodowe - 15 godzin

- warsztat dla rodziców - 20 godzin

- warsztat autoprezentacja w rozmowach z przyszłym pracodawcą - 18 godzin

- trening budżetowo-kulinarny - 26 godzin

- szkolenie nowoczesne metody poszukiwania pracy - 60 godzin

- szkolenie ABC przedsiębiorczości - 80 godzin

- szkolenie nauka zdrowego stylu życia - 70 godzin

- szkolenie pomoc sąsiedzka - 80 godzin

Natomiast beneficjenci objęci Programem Aktywności Lokalnej uczestniczyć będą w szkoleniach:

- warsztaty kulinarne i rękodzieła artystycznego -28 godzin

- warsztaty edukacja medialna - 12 godzin

- Interwencja, terapia i profilaktyka w rodzinie - 30 godzin

- zajęcia z doradcą zawodowym - 20 godzin

- program profilaktyki i promocji zdrowia - 5 godzin

- warsztat Wolontariat - 30 godzin

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 40 godzin + 5 dni aktywnego poszukiwania pracy

- trening umiejętności społecznych - 24 godziny.

Obie grupy uczestników zostaną wsparte zasiłkami, celem sfinansowania kosztów dojazdu do miejsca szkolenia.

Tegoroczna wartość projektu opiewa na sumę 125.382,07 zł (w tym 13.165,12 zł wkład własny).

Projekt systemowy “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr projektu: POKL.07.01.01-28-231/08-03

Autor: Damian Bujnowski