Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

27lip2010

RUSZYŁA TRZECIA EDYCJA PROJEKTU W GOPS-ie STARE JUCHY

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach rozpoczął działania mające na celu zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy Stare Juchy, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej w ramach projektu systemowego “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy”.

W tym roku zaproszono do udziału w projekcie 29 kobiet w wieku od 18 do 64 lat. Działania będą realizowane w ramach dwóch narzędzi: kontraktu socjalnego (19os.)
i Programu Aktywności Lokalnej (10os.).

W przypadku beneficjentów objętych kontraktem socjalnym zastosowane zostaną następujące narzędzia:

- aktywizacja zdrowotna:
- beneficjenci zostaną skierowani na badania profilaktyczne niezbędne do zatrudnienia;
- aktywizacja społeczna:
- indywidualne zajęcia (konsultacje) z psychologiem w wymiarze 3 godzin na osobę;
- szkolenie umiejętność gospodarowania budżetem domowym;
- trening pełnienia ról społecznych przez kobiety i mężczyzn w kontekście życia zawodowego i rodzinnego;
- aktywizacja edukacyjna:
- szkolenie kasa fiskalna z elementami sprzedawcy;

Wobec osób objętych Programem Aktywności Lokalnej zastosowane zostaną następujące narzędzia:

- aktywizacja zdrowotna:
- warsztaty profilaktyki uzależnień;
- aktywizacja społeczna:
- indywidualne zajęcia (konsultacje) z psychologiem w wymiarze 3 godzin na osobę;
- trening umiejętności wychowawczych;
- aktywizacja zawodowa:
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
W ramach Programu Aktywności Lokalnej zostanie zawarte porozumienie społeczne
z Gminnym Ośrodkiem Kultury, w związku z czym zostanie zorganizowane spotkanie świąteczne wraz z otoczeniem.

Projekt służy wzmocnieniu poczucia własnej wartości i pewności siebie w rolach społecznych i zawodowych, wzmocnieniu poczucia wewnętrznego systemu motywacji jako przeciwdziałania wyuczonej bezradności i bezdecyzyjności, zmianie postawy
z biernej na aktywną w pracy i życiu osobistym, wzroście obowiązkowości
i zdyscyplinowania.
Szkolenia realizowane będą w miesiącach lipiec - grudzień 2010, a beneficjentki otrzymają zasiłek mający zrekompensować koszty dojazdu i opieki nad dziećmi.
Wartość realizowanego w tym roku projektu wynosi 153 711zł., a ogólna liczba godzin przewidzianych szkoleń wyniesie 333.
W dniu 23 lipca 2010r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sali GOK-u .

Koordynator projektu - Damian Bujnowski

Projekt systemowy “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany
w Gminie Stare Juchy” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr projektu: POKL.07.01.01-28-231/08-02

Autor: Damian Bujnowski