Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

9kwi2015

SPORT W SZKOLE

Gmina Stare Juchy organizuje różnorodne zajęcia sportowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

    I. Od marca br. uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej uczestniczą w zajęciach na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.

Nauka pływania odbywa się w soboty do końca roku szkolnego, zajęcia trwają dwie godziny i są prowadzone przez instruktora nauki pływania mgr wych.-fiz. Dorotę Dąbrowską. Celem projektu jest przede wszystkim nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania oraz atrakcyjna propozycja zagospodarowania wolnego czasu uczniów. Uczniowie są dowożeni autobusem szkolnym.

Zajęcia odbywają się w ramach kolejnej edycji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ministerstwo pokrywa 50% kosztów zajęć, pozostałe koszty oraz transport zapewnia gmina Stare Juchy.

II. Gmina Stare Juchy uczestniczy również w innym programie Ministerstwa Sportu i Turystyki – w programie „MULTISPORT”. Program ten finansowany jest ze środków: Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach programu uczniowie klas IV-VI w okresie marzec - grudzień (z wyłączeniem wakacji) będą uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych realizowanych 3 razy w tygodniu po 90 min. Zajęcia prowadzi  mgr wych.-fiz., trener Piotr Milewski. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach różnych gier zespołowych, lekkoatletycznych, gimnastyce i elementach sportów walki.

Głównymi celami programu jest:

wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych;

poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży;

zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami;

stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;

profilaktyka i korygowanie wad postawy;

zapobieganie zjawiskom patologii społecznych;

optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej;

wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej;

identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.

 

III. Kolejnym programem jest Animator Sportu. Bierze w nim udział 18 chłopców z gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych. Zajęcia prowadzi  mgr wych.-fiz., trener Adam Lewicki, zajęcia odbywają się w okresie roku szkolnego trzy razy w tygodniu. Uczestnicy grają w piłkę nożną.

Program ten finansowany jest przez Szkolny Związek Sportowy i Gminę Stare Juchy.

Celem programu jest między innymi:

zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych,

przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym służące integracji społecznej i wyrównanie szans poprzez sport;

wspomaganie działalności klubów - stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży poprzez szkolenia animatorów;

stworzenie, jak największej grupie młodzieży możliwości uczestniczenia w zajęciach sportowych, co sprzyja m.in. wyłanianiu sportowych talentów, wyrównywaniu szans dostępu do sportu, tworzeniu więzi społecznych;

aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności animatorów;

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w hali widowiskowo-sportowej i wraz z poprawą pogody przenoszone będą na boisko wielofunkcyjne.

Autor: Jarosław Franczuk