Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

27cze2018

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 3

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 104/1 o powierzchni 0,1326 ha, położonej w obrębie Stare Juchy, stanowiącej własność Gminy Stare Juchy, ujawnionej w KW OL1E/00012976/2. Teren na którym znajduje się zbywany grunt nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do przedmiotowej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Na działkę o nr ewid. 104, obręb Stare Juchy, z której w wyniku podziału powstała dz. nr 104/1, obręb Stare Juchy została wydana dnia 15.01.2014r. decyzja ustalająca lokalizację celu publicznego polegająca na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15KV i nn-0,4kV.

Uzbrojenie w instalację:

 - elektryczną - przy granicy działki, część dwuch słupów znajduje się w północnej części działki.

- kanalizacyjną sanitarą – przepompownia ścieków znajduje się przy granicy z działką.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 16.07.2018r. w podanej wyżej wysokości na poniższe konto Gminy. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w wyżej określonym terminie i wysokości z podaniem numeru działki i obrębu położenia nieruchomości na konto Gminy: Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002  B.S Ełk Odział Stare Juchy. W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto, nie zaś data dokonania transakcji (w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16.07.18r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy).  Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Cudzoziemiec przystępujący do przetargu powinien posiadać ważne przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane dalej „promesą”. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, sporządzenie umowy przenoszącej własność na jego rzecz nie będzie możliwe bez posiadania przez niego zezwolenia o którym mowa wyżej. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku przez cudzoziemca, który przetarg wygrał – jego wadium przepada na rzecz Gminy Stare Juchy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Stare Juchy w celach związanych z przetargiem  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (t.j.Dz. U.UE.L.2016.119.1).

Sprzedaż powyższszej działki jest zwolniona z podatku VAT na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 9) ustawy o podatku od towarów i usług.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia  na rzecz Gminy Stare Juchy nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu z drogi dz. nr ewid. 115, obręb Stare Juchy, pasem szerokości 5,00 m w celu obsługi komory kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 97/12, obręb Stare Juchy. Powierzchnia służebności wynosi 142 m2. Jednocześnie służebność ta będzie sprowadzać się do nieograniczonego, bezpłatnego korzystania przez Gminę z terenu części działki nr 104/1 (w tym prowadzenia prac ziemnych), służącego do obsługi urządzenia komory kanalizacji sanitarnej oraz prawie dostępu do niego przez dz. nr 104/1 w celu jej prawidłowej eksploatacji oraz przeprowadzania remontów, modernizacji i usuwania awarii.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) upłynął w dniu 04.06.2018r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.

O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, operatu szacunkowego nieruchomości, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego gruntów. Powyższa działka jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich – brak wpisów w dziale III i VI KW OL1E/00012976/2 dotyczących obciążeń dz. nr 104/1, obręb Stare Juchy.

Ustalona w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed dniem zawarcia umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy Stare Juchy.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy www.stare-juchy.pl oraz na stronie internetowj Biuletynu Informacji Publicznej – http://bip.stare-juchy.pl/.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy  tel. (087) 619 90 53 wew. 26.

Wójt Gminy Stare Juchy

/-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Agnieszka Sadowska