Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

3wrz2010

TANIE I ATRAKCYJNE DZIAŁKI W GMINE STARE JUCHY!!!

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w atrakcyjnym mazurskim krajobrazie:

Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone:

obręb Liski KW OL1E/00013003/8 działka nr:

- 510/11 o pow. 0,1385 ha wraz z udziałem 1385/7883 w drodze nr 510/16 o pow. 0,0699 ha cena wywoławcza - 27 570,00 zł, wadium - 2 800,00 zł
- 510/12 o pow. 0,1318 ha wraz z udziałem 1318/7883 w drodze nr 510/16 o pow. 0,0699 ha cena wywoławcza - 26 250,00 zł, wadium - 2 600,00 zł
- 510/13 o pow. 0,1408 ha wraz z udziałem 1408/7883 w drodze nr 510/16 o pow. 0,0699 ha cena wywoławcza - 28 030,00 zł, wadium - 2 800,00 zł

Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z ewentualnymi usługami nieuciążliwymi dla środowiska, położone:

obręb Liski KW OL1E/00013003/8 działka nr:
- 87/4 o pow. 0,1765 ha, cena wywoławcza - 32 280,00 zł, wadium - 3 200,00 zł
- 87/5 o pow. 0,1613 ha, cena wywoławcza - 29 890,00 zł, wadium - 3 000,00 zł
- 87/6 o pow. 0,1624 ha, cena wywoławcza - 29 700,00 zł, wadium - 3 000,00 zł

Działki powyższe nie zostały zbyte w przetargu organizowanym w dniu 16.07.2010r.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2010 r. o godz. 11oo w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 11.10.2010 r. w podanych wyżej wysokościach na konkretną działkę na konto Urzędu Gminy:
Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002 B.S Ełk Odział Stare Juchy.
W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto.
Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, operatu szacunkowego nieruchomości, podziału geodezyjnego, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego gruntów oraz odpisu z KW.
Do wszystkich kwot wylicytowanych w/w działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostanie doliczony podatek - 22% VAT Powyższe działki są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy tel. (087) 619 90 53 wew. 26

Wójt Gminy Stare Juchy
Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Jarosław Franczuk