Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

12kwi2013

ULICA KOLEJOWA BĘDZIE PRZEBUDOWANA

Gmina Stare Juchy ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Kolejowej. Ulica będzie miała nawierzchnię i chodnik z kostki brukowej.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Juchach

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Juchach
W zakres prac wchodzą m.in.:
I. Opis
1) przebudowa nawierzchni jezdni - przyjęto konstrukcję dla KR1:
- kostka brukowa betonowa "cegiełka" szara gr. 8 cm, brukowiec 9-11 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- obramowanie: krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm i 15x22 cm
2) chodniki:
- kostka brukowa betonowa "cegiełka" szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm
3) zjazdy:
- kostka brukowa betonowa "cegiełka" grafitowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- obramowanie: krawężnik betonowy wtopiony o wym. 15x22 cm
4) odwodnienie:
- projektuje się odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne z osadnikiem
z rur betonowych o średnicy 500 mm do studni chłonnych z rur
betonowych o średnicy 1200 mm.
5) wykonanie nowego oznakowania pionowego
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej
 

II. Materiałowe wymagania jakościowe
 

1. Wykonawca przed wbudowaniem dostarczy zamawiającemu dokumenty wyników laboratoryjnych potwierdzających spełnianie poniższych wymogów jakościowych: 

 

a) Krawężnik betonowy
Dopuszczalne odchyłki wymiarów
(długość ± 8mm szerokość ± 3mm)
Beton według PN-B-06250 klasy B30
Nasiąkliwość poniżej 4%
Mrozoodporność i wodoszczelność zgodnie z normą PN-B-06250
Spoiny o szerokości do 1cm
b) Obrzeża betonowe 8x30x100
Beton klasy C30/37
Nasiąkliwość poniżej 5%
Mrozoodporność F 50
Wodoszczelność zgodnie z PN-88/B-06250
Odchyłki wymiarów:
Długość ± 4mm
Szerokość ± 2mm
c) Betonowa kostka brukowa
Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 MPa
Mrozoodporność F50
Nasiąkliwość do 5%
Ścieralność według teorii Boehmego do 3,5

2. Ponadto każda partia dostarczanych prefabrykatów na budowę powinna posiadać
atest producenta.
Zamawiający ma prawo pobierania próbek z dostarczanych materiałów i dokonania badań
laboratoryjnych kontrolnych w celu weryfikacji dostarczanych dokumentów.

 

III. Inne informacje

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany i szczegółowe specyfikacje techniczne. Przedmiary robót są przykładowe. Załączony przedmiar określa orientacyjnie zakres robót planowanych do wykonania zamówienia, umożliwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączone projekty budowlane i w oparciu o te materiały oraz analizę własną przygotować ofertę cenową. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy.

 

2. W cenie oferty należy uwzględnić koszt wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu, tyczenia i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjnej oraz wykonanie ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze a które należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy. Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonej dokumentacji.

 

3. Zawarte w projekcie i SST nazwy materiałów podano jako przykładowe i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.

4. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego oraz kopii opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000 PLN

 

5. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadanie doświadczenia z należytego wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości minimum 300 000zł brutto (każda z nich) i polegających na budowie lub remoncie dróg o nawierzchni z kostki betonowej.

 

Uwaga: Jeżeli posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa wykazywana będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia ich na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym:

            osobą o uprawnieniach kierownika robót drogowych

 

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

      III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy (Zał. nr 1 do SIWZ) - wzór. 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących

okolicznościach:

- w przypadku wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla

Zamawiającego.

2. Zmianę terminu umowy dopuszcza się w przypadku:

- wydłużonego terminu postępowania przetargowego,

- wystąpienia robót dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy lub

dokonania modyfikacji przedmiotu zamówienia w przypadku określonym w pkt. 1,

- wystąpienia siły wyższej, zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją

winy którejkolwiek ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://stare-juchy-ug.bip-wm.pl/public/popup.php?id_menu_item=2606


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy,  woj. warmińsko-mazurskie

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy,  woj. warmińsko-mazurskie .

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane ze środków własnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 12.04.2013r.  pod numerem 144436 - 2013

 

    Wójt Gminy Stare Juchy                                           

(-) Ewa Jurkowska-Kawałko