Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

1lip2015

VII SESJA RADY GMINY STARE JUCHY

Wszystkie samorządy powinny do końca każdego półrocza uzyskać absolutorium, czyli potwierdzenie prawidłowego wykonania budżetu za rok poprzedni.

VII Sesja Rady Gminy Stare Juchy jak zwykle odbyła się w sali widowiskowej biblioteki. Głównym celem było udzielenia absolutorium Wójt Gminy, co z ustawy o finansach publicznych. W gminie Stare Juchy sesja poświecona temu tematowi odbyła się 24 czerwca.

Wójt gminy Ewa Jurkowska-Kawałko wraz ze Skarbnikiem Gminy Bożeną Wołyniec przedstawiły radnym sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Sprawozdanie to było już przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej, która z pozytywną opinią przesłała je do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Izba przysłała pozytywną opinię i ona również została przedstawiona radnym. Wniosek o udzielenie absolutorium został podjęty jednogłośnie prze obecnych na sesji 12 radnych.

Tę najważniejszą uchwałę poprzedziło wręczenie Tomaszowi  Roguckiemu srebrną odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za społeczną opiekę nad cmentarzem ewangelickim we wsi Jeziorowskie przez Wójt i Przewodniczącego Rady. Wójt skierowała szczególne słowa podziękowania za tą społeczną pracę co jest bardzo ważne i cenne bo jest to pamięć o tych, którzy polegli w okresie I wojny światowej o czym należy pamiętać i szanować miejsce spoczynku tych osób.

Ponadto Dyrektor Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy przedstawił program działań w okresie wakacyjnym, wójt Ewa Jurkowska-Kawałko przedstawiła szczegółową informację ze swoich działań pomiędzy sesjami rady.

Podjęto uchwały, których treść można znaleźć w biuletynie informacji publicznej gminy Stare Juchy.

 

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje w prezydium rady. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje też inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej powinien określać statut gminy.

Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy – co oznacza, że przy 15-osobowej radzie, co najmniej 8 głosów musi być „za” udzieleniem absolutorium, lub 8  „przeciw”. W takiej bowiem sytuacji mamy ważną uchwałę absolutoryjną. Głosuje się wniosek komisji rewizyjnej: jeżeli jest pozytywny dla wójta to 8 głosów „za” wnioskiem daje mu absolutorium, a 8 „przeciw” oznacza, że rada nie udzieliła absolutorium. Wniosek negatywny głosowany jest analogiczną proporcją głosów, tyle że odwrotnie: 8 „przeciw” daje wójtowi absolutorium, a 8 „za” wnioskiem - powoduje nieudzielenie absolutorium. 

Autor: Jarosław Franczuk